داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای در اواخر سطح دستیاری در سطح استادیار اولیه ، یا در یک رتبه معادل غیر دانشگاهی باشند. آنها باید دارای سابقه ثابت انتشار و کمک های مالی مستقل و مورد تأیید تحقیق (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اعطای درجه عالی برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.