4 مشاور قمی به اردوی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی {دعوت} شدندایسنا/ قم 4 مشاور کلان شهر قم به مرحله دوم اردوی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی نوجوانان {دعوت} شدند.

هادی علیایی رئیس شورای کشتی قم در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری {دانشجویان} ایران، همراه خود خاص اینکه مرحله دوم اردوی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی نوجوانان در داخل اسلامشهر برگزار می تواند باشد، اظهار داشت:

وی در رابطه با اینکه گذشته تاریخی برگزاری این اردو به همین دلیل 18 به همان اندازه 29 فروردین ماه برگزار می تواند باشد، اظهار داشت: 4 مشاور به همین دلیل قم مراقبت از مرحله دوم اردوی نیروی کار سراسری نوجوانان {دعوت} شدند.

وی خاطرنشان کرد: مهدی جواهری در داخل بار 55 کیلوگرم، امیر عبدی در داخل بار 72 کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرخ میخائیلی در داخل بار 130 کیلوگرم کشتی گیران قمی {دعوت} شده به این اردو هستند.

رئیس هیئت کشتی قم شکسته نشده داد: به همین دلیل مهدی علیزاده پورنیا معلم قم نیز برای همراهی کادر فنی {در این} اردو {دعوت} شد.

انتهای پیام