چند قبلی یقه هفت … – ایسنا“بهار پاداش چوب همیشگی در داخل {گوشه} های خنک زمستان است. پاداش آن قرار است گل هایی است کدام ممکن است منتظرشان بوده اند، حتی عددهایی کدام ممکن است نه {نمی توانند} به سمت سرمای زحمت کش زمستان از دوام کنند. درست مثل 9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت…”

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، محمد صالح علاء در داخل یادداشتی در داخل روزنامه ایران او می رود نوشت: «به همین دلیل فردا زمستان به دیروز می‌رود، بهار می‌آید همراه خود همه شما گل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسیم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران‌ها به همان اندازه مبدأ را تثبیت تنبل، به همان اندازه چیز خارق العاده در مورد‌هایی را تخصصی ایجاد می کند زمستان معاصر می‌شود، به پشتیبانی کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف، شقایق‌های کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو‌های نفیس بازگرداند. پوشش گیاهی همه شما ما یاوران بهاریم بهار پاداش چوب همیشگی در داخل {گوشه} های خنک زمستان است پاداش گل هایی است کدام ممکن است منتظرشان بوده اند حتی اعدادی کدام ممکن است نه طاقت سرمای زحمت کش زمستان را ندارند مشابه 9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت:

یکی 9 یقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی به همان اندازه یقه

پایداری کنید به همان اندازه این زمستان {طولانی} شود

به همین دلیل بهار نه اطلاعی نباید داشته باشم. با این وجود بهار ما به همین دلیل آینه وارد می تواند. به محض {رسیدن} دستش را در جهت ما دراز می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ما بازو می دهد. دستان ما مشابه گل های بهار نارنج شکوفا می شوند. حتی {هر} کس به اقیانوس بازو زد، دستش خیس بود. دیگران شگفتی می کنند کدام ممکن است چرا بهار ما دیر یا زود می آید. {در حالی که} اتفاقی کدام ممکن است می افتد خوب ساعت نخواهد بود. {هر} وقت بخواهد در حال وقوع است؛ در نتیجه بهار ما خوب مناسبت دیر یا زود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه می دانند کدام ممکن است چه روزی فرا می رسد. در نتیجه بهار ما تنها واقعی بهار است کدام ممکن است به همین دلیل طاق گذران نوروز می گذرد، شناخته شده به عنوان مسافری تخصصی ایجاد می کند استراتژی به مکان تعطیلات رسیده است. درست مثل گل مرواریدی کدام ممکن است گلدهی را به تاخیر نمی اندازد. او می رود می آید به همان اندازه ما را شبیه خودش تنبل. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره هایی درست مثل یقه 9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت یقه کدام ممکن است بهار سهمی صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی {واسطه} برای همه شما است. هیچ شخصی {نمی تواند} بهار ما را به همان اندازه تنبل، بگذارد در داخل جیبش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد همراه خود پیک برای افرادی که دوستش دارند بفرستد، در نتیجه برخلاف زمستان، پنجره های بهاری به بیرون از در باز می شوند. بسیار مهم‌ترین عامل اینجا است کدام ممکن است هیچ‌کس بهار بدی را ندیده است، پس بگذار این نوروز کدام ممکن است تحریک کردن قرن اخیر است، برای کسی کدام ممکن است به بهار در دسترس می‌شود، فرخنده باشد یا نباشد.»

انتهای پیام