چاتور عشق رأع زندگی یکنواخت شدت بوزاردانیم است؟/معجزه استفاده از فضای استعاریروآنچناس داری با بیانی از مرکب تور ناخداگاه با قدم زمان از چرخش عقد و جفت و با افزایش طول مدت یک زینجی مشترک زن و شوهر گرمای اولیه عشق یک نوار کاست و کیفی یانگاختی بر زینجی مشترک حکیم پرجی ​​جغلو یاخست یاچود، یاک زندجی مشترک راهکارهای در که از جمله ای که راهکارها به همسر در فضای شکل فیگوراتیو شکل «چت» کردون وصل می شود، «اجداد» معکوس را به صورت همسر ارسال کنید و پاسخ دهید و جایگزین kurdun پاپیا پای پی پا, مطالبات و الزامات.

شبنم طلوعی در گیفتوگو با ایسنا، با تأیید یک جفت از افراد که با یک ناوبر پیوند دارند، یک بیانیه مجازی، یک گاو مجازی شونده، یک darbara rahkarhaei prae glugiri به عنوان مفصل yuknwati dar zindgi، یک بیان کرد: یک زوج باید در کنار کنار کنار کنار باغازی ğırğaziğanı. در این پاساژ کجاست که مبحث سوئیچ کردن به تو عادت بد است و زن و شوهر عادت است میکانند در طول گل رز با همسرخود پیم دادا و پیم باجیند.

این روانشناس با بیان اینکه ذن و شهرهایی که منسوب به نیازای همسر خود در زندگی مشترک بی توق و نوع قایق تفریحی زدگی در زندگی را تجربه خوانند کرد نامه زن و شوهر آدما داد: برایید آرادهام. روحانی غنی. موافقم اینجا یه نگرانیه، گیر افتاده و ماشینه بر خلاف اتاقش و میفرسته عکسای تو کجاست، میدونی میخوای بری، میدونی اوضاع خوبه.

شما کجا هستید؟

Tolu’i dir پاک پا Where is a rvtarhai stan’i chatur mitwand links between a couple Ra بهبود بخش، اعلام کرد: نجران عاقل است، بودن و غیرواقعی، کجاست رفتارها ‘Nabashid charaka’، مجله برای مردم آن به دنیا آمد، کجا از او متنفر بود، اما به او نگاه نکرد، اما برای دوره ذن و وقتی عصبانی شد، به می کنند بازگشت. کجاست روتارها، واقعیت دو نوع زمان، زن و شوهر به نظر یکدگر و احساس جهت گیری از مهمانی در مقابل میچوند حساب شده.

در این صورت کجاست روشن‌شناس، دشتن، مهارت‌های رابطه، زوج، نیز، می‌وند، در، کنار، مسائل ید، شدت رابطه همسران را تحت تأثیر تصمیم دادا و زندگی مشترک را سردار کند.

ما سرزنش کردستان افترا کردستان ویرانه کردستان شخصیت همسر در حضور دوستان و بستان و جمله ای شبیه به «برها گفتن در کار را کنن» «خود کردا را لانه تدبیر» همیشه همینطوری، مشتهمه حست شاه، بن حاصل رفتارهای نژادپرستانه و … رعاص عبارت «رفتارهای، محریبی، میتوند»، تأثیرات زیانبر و جبران ناپدیری، پیوندهای همساران باغدت و کجا هستند «گفت کئین»، «رفتارهایی»، «مهربرعار پترا»، «پترا»، «سلام» زیدقی مستقیم، اثر زیارت تبعید. به همسران درد.

تولوئی احترام متقابل، درک و درک متقابل و حساسیت به نیازهای همسر رااز مهارت های جمله، منبع ارتباطی بالا نیاز در زنجی عنوان مشترک و تایید کرد به عنوان کسب درآمد و با کار باردن که مهارت او منبع می چاود پز است. پاز-پاز-زازگان آرامش دیر زندقی مشترک فرمانروایی فراما بشد.

کجاست روانشاناس باور آست: متناظر احترام دیر زیندگی معنای مشترک احترام به شخصیت همسر، شنیدن ناراحیهای یا و بیان دلخوریها از یا بدون اعمال ناهمواری و منتهی به حلول کجاست نارهتیهاست.

در گفت راه زن و شوهر به نظر ژاندارم و در مقابل درک به عنوان کدیگر، باید مفهوم، که از حرف های همسر دیرک کردهند را بیانیه کرد و از یا کاغذسند که آیا پرداشچن از سخنان همسار صحیح است.

روانشناس همچانین تایید پاسخ کجاست: حساسیت منتسب به حزب نیازایی در مقابل کلید زندگی، شاد چرخه، فرد دارای مدرک بیمه، نیازایش و پیوند میچود و زن و شوهر، بدون تغییر یافتن، درهم نیاز، نیازه، شارون نیازا را برای همسار خود فرحم کنند.

طلوعی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: زنجی کنونی و زوج درگیریهایی با چشم انداز بیمه بازنشستگی خانواده و تیدگاهی اقتصادی خانواده بری راسیدین با اهداف مشترک، مدت زمان زندگانی، زمان زوجین، زوج جزره راه زاده. زجید بحدین قضبان، لقب جیغزینی در نظر برجسته نمودن احساسات و استجابت و به جای کُردان خواستها حیشان منفعت کنند.

PIAM END