پیگیری 5 اصل کار در مونتاژ در امروز شورای شهرداری اهوازایسنا/خوزستان هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ علنی شورای اسلامی شهر اهواز در جدا خصوصی 5 اصل مونتاژ برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ علنی شورای شهرداری اهواز کدام ممکن است در امروز (3 آبان) در جدا خصوصی 5 اصل مونتاژ برگزار شد، لایحه تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص در خصوص تصویب منصفانه جوان 308 نفر اجتناب کرده اند کارمندان حراست شهرداری اهواز به تصویب رسید. اعضای شورای شهر

لایحه 13 ماده ای نامگذاری معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ها نیز به تصویب اعضای شورا رسید.

انتهای پیام