پیش سند شناسایی بیش اجتناب کرده اند 12 هزار متقاضی پرسه زدن اربعین اجتناب کرده اند چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در سامانه سماحایسنا/ چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری مدیرکل حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در جدا خصوصی اشاره به اینکه بازدید اجتناب کرده اند زیارت اربعین حسینی منوط به سند شناسایی در سامانه «سماح» است، اظهار داشت: تاکنون بیش اجتناب کرده اند 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد نفر اجتناب کرده اند استان پیش سند شناسایی کرده اند. سامانه «سماح».

یوسف آقابزرگی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: بر ایده مصوبه ستاد اربعین، حق قدم زدن زیارت اربعین حسینی منوط به سند شناسایی در سامانه سماح به برخورد samah.haj.ir است. سند شناسایی خصوصی در سامانه ادعا کردن تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است تاکنون بیش اجتناب کرده اند 12500 نفر اجتناب کرده اند استان در این سامانه پیش سند شناسایی کرده اند.

مدیرکل حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در جدا خصوصی خاص اینکه امکان سند شناسایی به صورت انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی در سامانه موجود است، افزود: افرادی کدام ممکن است قصد دارند به صورت گروهی به بازدید اربعین بروند، می توانند در مرحله پیش سند شناسایی اقدام کنند. در جدا خصوصی راه اندازی شد عالی نفر ایجاد شده است چون سرپرست گروه داده ها خصوصی را در سامانه سند کنید.

آقا بزرگی اظهار داشت: اعزام حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت به صورت کاروانی غیر قابل تصور است، از امکان پیش دهانه بینی محل اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت اوج خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی وجود نداشت، متعاقباً اشخاص حقیقی می توانند در صورت سند شناسایی گروهی اقدام کنند. آنها خواستن می کنند

مدیرکل حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت استان تاکید کرد: تزریق 2 نوبت واکسن یکی اجتناب کرده اند شروط بی نظیر اعزام زائران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شش ماه اجتناب کرده اند تزریق نوبت دوم قبلی باشد زائر باید نوبت سوم را نیز بدست آمده تنبل. در قبلی اجتناب کرده اند کشتی

آقا بزرگی خاطرنشان کرد: زائران چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اجتناب کرده اند مرز شلمچه وارد آلودگی عراق می شوند، زیرساخت های ستاد اربعین استان در این مرز جدا هم توصیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به استان های تولید عکس تنها اجتناب کرده اند این مرز انجام تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام