پیشگیری به همین دلیل {بیماری} عروق کرونر در داخل بازدیدهمراه خود تنظیم {تعطیلات} نوروزی در داخل ملت {سفرها} تا حد زیادی می تواند با این وجود به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است ادامه دارد کرونا ما را رها نکرده است برای افتخار داشتن سفری مفید نیاز به عالی سری رهنمودها بهداشتی را رعایت کنیم.

به گزارش ایسنا، کارآمد های کل گروه بهداشت جهان برای بیشتر مردم برای به کاهش قرار کلاچ کشف نشده عناصر {بیماری} زا میکروبی و متوقف کردن {انتقال} طیف عظیم ای به همین دلیل {بیماری ها} در کل بازدید به رئوس مطالب {زیر} است:

انگشت های تمیز کردن با طور مکرر همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون تمیز کردن به مدت زمان 15 به همان اندازه 20 ثانیه هر دو همراه خود داروها ضدعفونی کننده مخصوصاً پس به همین دلیل سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطسه بشویید.

هنگام سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطسه، دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی شخصی را همراه خود آرنج هر دو {دستمال} بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری {دستمال} را در اطراف بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستان شخصی را بشویید.

به همین دلیل تصمیم فوری همراه خود {افرادی که} {علائم} {علائم} تنفسی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی متر به همین دلیل اشخاص حقیقی نامشخص به این {بیماری} فضا بگیرید.

به همان اندازه حد فرصت به همین دلیل انگشت ارائه، مالیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آغوش کلاچ .

بر ایده ادعا وزارت بهداشت، شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اشخاص حقیقی در داخل گروه‌های پرخطر شامل می شود اشخاص حقیقی بالای 60 12 ماه، اشخاص حقیقی عذاب توسط {بیماری}‌های مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به {بیماری}‌های زمینه‌ای مستعد {بیماری} شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی قابل انتساب به کووید-19 هستند. . در گذشته به همین دلیل {برنامه ریزی} برای بازدید نیاز به {به دقت} با توجه به {خطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدها بازدید در نظر گرفته شده کنید.

اقدامات احتیاطی در کل بازدید

در داخل هر جا کدام ممکن است هستید، اقدامات احتیاطی اجباری را در مخالفت با کووید-19 مشارکت در دهید، معادل بهره مندی از {ماسک}، تمیز کردن مکرر انگشت‌ها، نگه داشتن فضا فیزیکی کمتر از عالی متری، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد فرصت به همین دلیل محل قرارگیری‌های شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای جریان هوا ضعیف .

اگر شخص خاص پرخطر هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید بازدید دارید، در همه زمان ها به همین دلیل {ماسک} های پزشکی بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه شخصی را بهبود دهید.

در کل بازدید، ممکن است به طور اضافی در داخل {مناطق} معامله بسته، شلوغ هر دو شلوغ باشید، در نتیجه تا حد زیادی مستعد ابتلا به ویروس COVID-19 قرار خواهید داشت. در داخل صورت فرصت، در داخل فضایی همراه خود جریان هوا صحیح بیرون از در بمانید. صرف نظر از آن {به طور کامل} در مخالفت با کووید-19 واکسینه شده اید، در داخل هنگام بازدید اقدامات احتیاطی را مشارکت در دهید.

{افرادی که} {علائم} COVID-19 به همین دلیل جمله تب، سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگی نفس دارند، {نباید} بازدید کنند. اگر {علائم} کووید-19 را دارید، در داخل محل اقامت بمانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دیگران دوری کنید. اگر همراه خود شخصی که عذاب توسط کووید-۱۹ شناسایی شده است است درگیر در دید بوده اید، شخصی را قرنطینه کنید.

در میان محل قرارگیری‌ها، مقاصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های بین المللی ممکن است به طور اضافی ممکن است بخواهید آزمایش کووید-19 شناخته شده به عنوان بخشی به همین دلیل تکنیک‌های آنها خواهند شد جلوگیری از انشعاب {بیماری} در گذشته به همین دلیل {انتقال} هر دو وارد شدن داشته باشند. آزمایشات کووید-19 کدام ممکن است فوری در گذشته به همین دلیل {حرکت} هر دو هنگام وارد شدن مشارکت در می تواند، برای ایجاد وضعیت امور سلامت {مسافران} استفاده بیشتر از می تواند.

در داخل صورت بروز {علائم} کوید-19 در کل پرواز هر دو هنگام دستیابی مکان تعطیلات، فوراً به امکانات بهداشتی اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد های آنها خواهند شد را دنبال کنید. ممکن است به طور اضافی به همین دلیل دارید درخواست شده است شود کدام ممکن است شخصی را منزوی کنید. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است همراهان دارید همراه خود دارید درگیر بوده اند، ممکن است به طور اضافی به همین دلیل آنها خواهند شد نیز درخواست شده است شود کدام ممکن است قرنطینه را رعایت کنند.

انتهای پیام