پیام فرماندهی نیروی انتظامی به رویداد روز عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجابفرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادعا ای در جدا خصوصی گرامیداشت روز عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب، ملاحظه به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب دختران مسلمان ایرانی را یکی اجتناب کرده اند نبرد های شناختی دشمنان عنوان کرد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، در این پیام آمده است:

31 تیرماه کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی شورای سنت بسته شدن ملت ایجاد شده است چون روز عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب معروف است، ادای احترام به رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران پاک مسلمانی است کدام ممکن است در جریان اختراع حجاب رضاخانی در گهر خون خصوصی را به زیرین ریختند. مسجد شاد زنانی کدام ممکن است در این میان برای ادامه دادن آبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب خصوصی در خانه های خصوصی منزوی شدند، چهل سال بعد در جدا خصوصی دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوه های خصوصی در امتداد طرف برادران مسلمان خصوصی حجاب دختران ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را بیدار کردند. در جدا خصوصی منفجر شدن سلسله استعماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستبد پهلوی در روده ها آنها ابدی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش کردند.

حجاب تصویر تمدن ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه اهمیت آن اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکی اجتناب کرده اند شانه های نبرد شناختی دشمنان ایران اسلامی اصلاح شده است. جنگی کدام ممکن است در آن سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می رسد دختران مسلمان ایرانی به تصمیم تکل حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی مورد درگاه قرار گرفته است، چرا کدام ممکن است دشمن از آن آگاه است وقتی زن ایرانی هویت اسلامی خصوصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد چگونه ممکن است فرزندانی را در دامن خصوصی تربیت تنبل کدام ممکن است «جستجو کنند». بیانیه سوگند خورده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان را فدای دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورشان کنند.

تمام امتحان شده ما باید این باشد کدام ممکن است در جدا خصوصی پیروی اجتناب کرده اند سیره، سیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره ائمه معصومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آنها حضرت فاطمه زهرا (س) در راستای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سنت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر باشیم. امتحان شده های دشمنان خنثی تبدیل می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهیم حجاب دختران ایرانی وسیله بدست آوردن به از ملزومات استعماری آنها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این راه در جدا خصوصی راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مقدمه خواه هر دو 9 امام راحل (ره) همگام شویم. بصیرت (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت «مدظله العالی».

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی علاوه بر این روز «عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری همه شهدایی کدام ممکن است همواره در وصیت نامه های خصوصی بر دفاع کردن حجاب تاکید داشته اند گرامی داشت. اینها اندیشه ها محله اسلامی است، تمام امتحان شده خصوصی را بکار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله در جدا خصوصی همکاری سایر نهادهای در مدیریت در امر حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفاف در این راه اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام