پیام آسایش رئیس گروه جهاد آموزشی گیلان حالا و دوباره درگذشت آیت الله سید مجتبی رودبریایسنا/ گیلان رئیس گروه جهاد آموزشی گیلان در داخل نامه ای درگذشت آیت الله «سید مجتبی رودبری» را آسایش اظهار داشت.

دکتر فریبرز جمالزاد رئیس گروه جهاد آموزشی گیلان در داخل پیامی درگذشت مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزانه فقیه وارسته آیت الله سید مجتبی رودباری را آسایش اظهار داشت.

محتوای متنی پیام:

ما به همین دلیل آن قرار است خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او می رود باز خواهیم گشت

ارتحال عالم دینی، روحانی {برجسته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگرد امام خمینی (رضوان الله علیه) آیت الله سید مجتبی رودباری گیلانی پس به همین دلیل عمری پربرکت در کنار همراه خود تقوا، آسان زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درگیری} همراه خود نفس، موجب {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن قابل توجه شد. واقعاً احساس؛ عقیده؛ گمان.
یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری عالم وارسته آیت الله سید مجتبی رودبری کدام ممکن است عمر پربرکت شخصی را در داخل بهترین راه نشر معارف دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلیم علوم الهی گذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچون عکس ولتایی سرشار به همین دلیل معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفا در داخل کویر گیلان درخشید، همواره گرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهش {پر شده} است. همراه خود معنویت
اینجانب فقدان این عالم بزرگوار را به خانوار شایسته ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی متدینین گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خداوند متعال برای آن قرار است مرحوم غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علو درجات را خواستارم. استقامت همراه خود بازماندگان

انتهای پیام