پیام تبریک وزیر داده ها گاه گاهی فرا {رسیدن} 12 ماه نووزیر داده ها در داخل پیامی فرا {رسیدن} عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار شخصیت را تبریک ذکر شد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، پیام نوروزی آقای اسماعیل الخطیب به رئوس مطالب {زیر} است:

به تماس گرفتن خداوند {بخشنده}
دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها را می گرداند، ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز را هدایت می تنبل، ای دگرگون کننده 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع جهان.
خدایا بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد درود فرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل لذت آنان تعجیل کن
خدایا بر علی مرد موسی موسی درود فرست
گردش برابر Wahge در داخل تمام Esaliaratually Requerrabah

نوروز، بهار شخصیت، تحریک کردن قرن {پانزدهم} هجری، 12 ماه نو در داخل ماه آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلاد منجی عالم بشریت حضرت بقیع الله العظمی (عج) خدمت رئیس معظم انقلاب اسلامی، ایران اسلامی را صمیمانه تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی سرشار به دلیل بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروزی را در امتداد طرف ایمنی همیشگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مالی پویا راهی که در آن رحمت لایزال الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی سرشار به دلیل بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی آرزومندم. تأمین؛ به دلیل صمیم روده ها نیاز پیدا می کنیم داده ها بنیان، راه اندازی اشتغال، بهبود رزق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی داشته باشید.
گذشته تاریخی پرافتخار ایران به این خوشحال از می تنبل کدام ممکن است توانایی، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به دلیل عملکرد های ذاتی این ملت است. اکنون در داخل شرایطی 12 ماه اخیر را تحریک کردن می کنیم کدام ممکن است علیرغم تحریم های غیر انسانی آدم خواران آمریکا برای ناراضی کردن مردمان، توطئه های غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیست ها بی {پاسخ} نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهد ماند.
ملت گران قیمت ایران اسلامی:
را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است درخت پرشکوه انقلاب اسلامی به برکت خون پاک شهدا روییده است، به برکت ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاومتش به دلیل {هر} گزندی مصون است. بر ماست کدام ممکن است دستاوردهای مفید امام خمینی را ارج نهیم.
{سربازان} گمنام امام زمان (عج) در داخل خندق مجاهدت کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد برای خدمت به دارید ملت قدرشناس، همه وقت در داخل صحنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر شخصی را برای انتشار ایمنی مردمان اصولاً می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام دردسر شخصی را برای اجرای ابزار های شخصی به {کار} می گیرند. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردمان را تنظیم دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انقلاب آیت الله اولیه استفاده بیشتر از کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مبارزه کردن فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد در داخل فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد دردسر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک به توطئه های دشمنان بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رأس ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها {حمله} کنند. رژیم

سید اسماعیل الخطیب

انتهای پیام