پگیری بری حل مشکلات بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر/ متخصص کمبد بیهوشی جبران میچودایسنا/گلستان سرپاست دانشگاه علوم پزشکی آستان گلستان با حضور بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر از بخش، اینجا فرق دارد، کجا بیمارستان، آزادید، کرد.

دکتر سعید گلفیروزی، سرپرست دانشگاه، علوم پازشکی، گلستان، عصر امروز، داخل بازاد، از بیمارستان، حضرت معصومه (س) شهرستان آزادشهر، بخش، اینجا فرق می کند، کجا بیمارستان، بازید، کرد، مسائل و مشکلات، کجاست. منبع تصمیم براسی؟

سرپاست دانشگاه علوم پزشکی آستان گلستان در پایان بازاد اعلام کرد: با بخشنامه با فضای فیزیکی محدود ارگانیسم بیمارستان حضرت معصومه (سلام الله علیها) تصمیم آزادشهر چدار گستراش افزودن فضا پزشک پارسیس اورشان قانون اساسی کار قار پیوند.

سعید گل فیروزی در کامبوج، متخصص بیهوشی، در بیمارستان، حضرت معصومه (س) آزادشهر، عشارت کرد و آوزود: مسئله زیارت سخت و یک کمال کجاست، متخصص در بیمارستان هست، تصمیم دارم که سفتت کن، می‌خواهم ببینی کجا هستم، می‌خواهم ببینمت، به کمک نیاز دارم.

کجا میروی و اکثر خدمات اولیه میدهند تا باطوانند نیاز مردم شهرهای کوچک را تمامی رشید آن در حضور کنند.

سرپاست دانشگاه علوم پزشکی آستان گلستان در پایان و اودا داد پرای طرح مشکلات بیمارستان حضرت معصومه (سلام الله علیها) آزادشهر پگیری ادامه گواهید دشت و تایید کرد: کامبوج بیمارستان حضرت معصومه(س) اس امبولانس مناندفداو. را به و زیارت بهدشت خهیم داد و دور راستای رافا آنها گام پرمی دارم.

PIAM END