پلیس ضد قیام روز چهارشنبه به جمعیتی {حمله} کرد به همان اندازه تعداد زیادی معترض را سفر وانت ها تدریجی


جانشین فرمانده کامل قوا به دلیل برخورد همراه خود هرگونه {تجمع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدحام ترافیکی در داخل پارک ها، جاده ها و بسیاری دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار قاسم رضايي در داخل شکسته نشده اجراي قالب اين كميسيون كه {ظهر} در امروز در داخل ستاد فاتب برگزار شد، ذکر شد: نيروي انتظامي به دلیل افراد خرسند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نابهنجار حمايت خواهد كرد. حقوق شهروندی را نقض نکنید.»

وی شکسته نشده داد: {در این} راستا پلیس همراه خود هرگونه {تجمع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت در داخل پارک ها، جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برخورد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه برگزاری این اجتماع اجتماعی همراه خود خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال ممکن است اشکالی ندارد.

ادامه دار…