پلمپ 2 واحد صنفی متخلف به دلیل اکتسابی وجوه برای دیدار همراه خود افسران قضایی گیلانایسنا/ گیلان معاون فناوری داده ها گیلان در داخل نشستی همراه خود افسران قضایی استان به دلیل پلمپ 2 واحد ارائه دهندگان کامپیوتر ای همراه خود تخلف اکتسابی وجوه گزارش شناسایی خبر داد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل روابط پایه دادگستری گیلان، سید الرحمن سیدزاده به دلیل تعطیلی 2 واحد صنفی در داخل استان گیلان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: این 2 واحد صنفی ارائه دهندگان کامپیوتر ای در نتیجه اکتسابی وجه برای دیدار همراه خود مسئولان قضایی استان پلمب سعادتمند. .

وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری دوره ها پایه مسئولان قضایی استانداری با استفاده از وب مشارکت در می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه اعتباری برای این مونتاژ اخذ نمی شود. کامل رئیس قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان شهرستان.

معاون فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} وزیر دادگستری گیلان یکپارچه داد: محل کار ارائه دهندگان الکترونیک هر دو رضایت بخش نت ها حق اکتسابی وجه برای جلب رضایت همراه خود افسران قضایی جهان به دلیل جمله رئیس کامل دادگستری هر دو دادستان کامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کامل دادگستری شهرستان را ندارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی سایر افسران قضایی.

سیدزاده تصریح کرد: مردمان گران گیلان در داخل صورت ایجاد {افرادی که} برای رفتن به وجه اکتسابی می کنند، جدا از اطلاع رئیس کامل دادگستری هر دو مدعی العموم مراتب را به نمایندگان فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ایمنی قضایی شهرستان ها اطلاع دهند هر دو اطلاع دهند. 1580 به همان اندازه در داخل اسرع وقت همراه خود این متخلفان برخورد شود.

انتهای پیام