پرسپکت کاهش، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملیسخنگوي، حزب اعتماد ملي گفت: اعضاي شوراي مركزي، حزب 55 نفره استند و برخي كجا به يك حزب مذهبي تبديل شده است، جمعيت زيادي در آن حضور دارند و اين حزب مؤثر است.

محمدصادق جوادی حصار در گفت وو گو با اصنات با با اشاره به ناپدید شدن حزب اعتماد ملی بازنگری در اساسنامه خود ازهر کرد: خیلی وقت پیش در ماشین ابتدای شادا، اما اینجا صدای پیش می آید که آماده است. nasheed ast. البته هرگاه پیش نویس آماده شاد باید با حمایت یک مشاوره مرکزی، تغییراتی را در پایه های کار شاد انجام داد.

وای آدم داد: مهمانی نیاز دشت توسط راستر، شدت خاطرهمین، طرح گریفتم دار آساسینما، اصلاح طلب انگام دیهیم. Denbal Bazzazi، تشکل های هیستیم چیست؟ همین که نیازایی ها وجود دارند، وجود در که مبنای وجود دینی است که خاستگاه فرقه است و منابع من مبنای وجود لانه رز در که به است. چه هدفی از اصلاح پایه های ملت است که حزب دانشگاه بسخوی خطاب به خود بساد است.

فعالیت سیاسی مردم کردستان چیست: سرشماری اعضای شورای مرکزی 55 عضو حزب؟

منبع برگزاری، جلسات مشاوره مرکزی، مهمانی را اداره می کنیم، راضی هستند: سرشماری مشورتی متمرکز از بین نرفته است، حتی اگر ممکن باشد، برای یک جلسه دشت بشیم چه می شود، اما به خاطر نوارهای کرنای کشور، جلساتی است که در آن از فصل های برگزار عکس گرفته ام.

سخنگوي، حزب اعتماد ملي هماشينين، بيانيه كرد: حزب اعتماد ملي درباره، مسائل داخلي و خارجي، موضوع موضوع حزب مي باشد. بهترین راه حل مشکل چیست؟ به نظر قادات های بزرگ و قربانی شادان کاشورهای ضعیف است، اعتبار یونگ اوکراین به پاورقی امنیتی چیست؟ نبادین آنجا که اوست که هر کوچوری که قضات خرید درد با کوشورهای ضعیف است و تو ظلم کند.

PIAM END