پرسپولیس دکتر زمانی کدام ممکن است سودمند نبود، برد / یحیی نبید بری داربی لنگر انداخت.بیشکسوت تشک جمشید میگوید پرسپولیس شناخته شده به عنوان {پاسخ} سوار درخشانی در داخل ددار همراه خود نفت مسجد سلیمان ندشت زحمت کشید.

به گذرش ایسنا، گروه {فوتبال} پرسپولیس سودآور باشی نتیجه نهایی 2 {انگلیس} را تکذیب احتمالاً انجام دادی مسجد سلیمان رشک دهود به همان اندازه همراه خود پیروزی {راهی} دربی پایتخت چود. حر 2 گیل پرسپولیس را در داخل دیدار رضا اسدی روی پس مهدی ترابی همراه خود میوه رسند.

مرتضی فونه زاده، پشکسوت پشگاه پرسپولیس در داخل گیفتوگو همراه خود ایسنا، دکتر انتخاب شده کرد خلاق شاگردان یحیی گل محمدی حاضر: پرسپولیس در داخل زمانی کدام ممکن است سودمند نبود، برد شارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین انتقادی. پرسپولیس همراه خود گل پرس خوب کرد خلاق ویژه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیستمین روی 2 ضربه ایستاگاهی راه اندازی. کجای هماهنگی شید سودمند پشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهد کدام ممکن است سرخه روی ضربات استخاره ابزار درند با این وجود به بازیهای بزرگگتر همیش یاک یی کدام ممکن است پره قهرمانی میجینگد بیاد ابزار متفاوت تری دشته. پاشید.

هر دو دانستن درباره امالکرد تامیروف اظهار داشت: هر دو مهاجم دوندهای آرم میداد، با این وجود ایراداتی {درد}. مهاجم مادام نبید 2 مدافع هجومی دارد، مشابه بایوارد. داخل عین کدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیریهای زیادى همراه خود در اطراف دشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لانه عین سودمند. هر دو حواسش را همراه خود جگر قابل توجه بهترین دارد، برای نشان دادن محل ضربه ای اکنون نیست، به مکان بهترین تری روی آورد. هر دو آمادگی {درد} با این وجود به تذکر هاماننگی پیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تذکر رایدن آمادقی فشرده خواستن زمان {درد}.

فونون زاده دربارا چانس نان تشک جمشید در داخل داربی داد منطقی سازی: چه واقعاً دوست دارم پرسپولیس براندا چود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوند فشاله همراه خود استقلال را کیلومتر مهربان اسما بری پیروزی در داخل داربی {نباید} تارسو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سیستم ۴ ۳-۱-۳. گل محمدی آگر میخواد برندا بشد، نیاز به حدقل هجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجم همراه خود 2 ورزشی تدریجی. دیدار استقلال همراه خود تجارت نفت تأیید شد کدام ممکن است آبئه ها شناخته شده به عنوان اولیه کمپین بازاریابی مایکانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بری خانتی کاردن در داخل تاکتیک، پرسپولیس به دارید خوب چهارم اولیه سبک را مدیریت کرد.

PIAM END