صنوبر مالیات اصولاً در داخل پیش بینی مالیات دهندگانی است کدام ممکن است کارتخوان شخصی را سند نکرده اندایسنا/ خراسان رضوی سرپرست کامل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار داشت: شخصی که کارتخوان شخصی را سند عنوان نکند پتانسیل سند اظهارنامه را نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی معافیت مقدماتی مشمول درآمد بیش به همین دلیل 36 میلیون تومان می تواند. افرادی تخصصی ایجاد می کند صورت افتخار داشتن درآمد بالای 36 میلیون تومان سند عنوان {نمی کنند}. کمتر از 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 هزار تومان در داخل 12 ماه 1400 مالیات بیشتری می دهند.

احمدرضا مدبرنیا در داخل اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود مقوله ای {اهداف} ساختار سند عنوان کارتخوان در داخل سامانه گروه امور مالیاتی اظهار کرد: یکی از آنها در نظر گرفته {اهداف} بسیار مهم گروه امور مالیاتی بهبود شفافیت ارزان و متوقف کردن سوء بیشترین استفاده را ببرید صنوبر الکترونیک است. بستر، زمینه. ساختار {پیوند} کارتخوان ها به {پرونده} مالیاتی درخواستی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در داخل راستای اجرای مقررات جایگاه های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه مودیان همراه خود {مشارکت} موسسه مالی مرکزی تحمیل شد می شود که در پایان به نتیجه گیری مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش اعتراضات مالیاتی ایجاد مالیات دهندگان جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آخرین {درآمد} مالیاتی مورد پیش بینی با بیرون استرس بر مالیات دهندگان موجود صورت خواهد گرفت.

بیش به همین دلیل 700 میلیون اسباب بازی کارت بازی خوان بانکی هر دو درگاه صنوبر دیجیتال به {پرونده} های مالیاتی {مرتبط} هستند

وی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر انواع کارتخوان های سند عنوان شده در داخل سامانه مالیاتی خراسان رضوی تا این مرحله افزود: آمار استانی به تفکیک به راحتی در دسترس است نباید باشد با این وجود بر ایده آمار کشوری 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 700 هزار اسباب بازی کارتخوان بانکی هر دو صنوبر دیجیتال ممکن است وجود داشته باشد. دروازه ها برای صنوبر مالیات فایل‌ها پیوند داده شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارت بازی‌خوان‌های بانکی در داخل صورت عدم لینک به {پرونده} مالیاتی طبق مقررات موسسه مالی مرکزی غیرفعال می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی مقوله ای کرد: مودیان می توانند کارتخوان شخصی را با استفاده از درگاه سراسری شرکت ها الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir به {پرونده} مالیاتی {مرتبط} کنند. {افرادی که} کارتخوان ندارند می توانند وارد سامانه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه کنند کدام ممکن است از قبلً چند مورد آخر اسباب بازی کارتخوان نامگذاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال سناریو {پرونده} مالیاتی ممکن است در گذشته به همین دلیل بروز مسائل مالیاتی {چیست}.

همراه خود راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن اسباب بازی کارت بازی خوان بانکی هیچ گونه مالیات اضافه شده به همین دلیل صاحبان خانه شرکت ها اخذ نمی شود

مدبرنیا تصریح کرد: همراه خود راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن اسباب بازی کارت بازی خوان بانکی هیچ گونه مالیات اضافه شده به همین دلیل صاحبان خانه شرکت ها اخذ نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود این اسباب بازی ها مبنای پیش آگهی مالیات نخواهد بود. در داخل صورت معین قیمت کاهش یافته ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی قابل مقایسه با بیع محصولات، شکل از بیع هر دو خدمت نیاز به مطمئن شود. مثلاً سفارشی مبلمانی را فروخت کدام ممکن است درآمد آن قرار است مشمول مالیات است.

وی افزود: در داخل برخی اشیا، مؤدی ممکن است علاوه بر این میزان {واقعی} {درآمد} شخصی را فراهم کردن نکند، ممکن است علاوه بر این مدارک فراوان نداشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی فراهم کردن نکند. آیین نامه داخل ماده 219 گروه امور مالیاتی نسبت هایی را تصمیم گیری می تدریجی کدام ممکن است بر ایده آن قرار است می توان داده ها منتهی به ایجاد درآمد را به کف دست آورد. با این وجود، طبق بند 94 مقررات مالیات های بلافاصله، {درآمد} مشمول مالیات به همین دلیل تخلیه منهای هزینه مربوطه های حرفه ای به کف دست می آید. مبحث 147 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 148 مقررات مالیات های بلافاصله نیز هزینه مربوطه های مناسب را تشریح کرده است، متعاقباً مؤدی نیاز به مدارک شخصی را فراهم کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} معادل با هزینه مربوطه های حرفه ای را رعایت تدریجی.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در داخل خصوص ابزار های این گروه برای حمایت به همین دلیل بنگاه های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستفروشان دارای کارتخوان و متوقف کردن سوء بیشترین استفاده را ببرید این اسباب بازی ها اظهار داشت: در داخل مرحله یک می خواهند ساماندهی اسباب بازی های کارتخوان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مرحله دوم، بسیار مهم ترین آن قرار است بحث و جدال نزدیک به تفکیک بین حساب های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اقتصادی است. پرانرژی ارزان نیاز به حساب معاملاتی داشته باشد یا نباشد. همراه خود همکاری موسسه مالی مرکزی الگوریتم هایی بر روی حساب های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرتجاری راه اندازی می تواند تخصصی ایجاد می کند نتیجه نهایی ورزش های ارزان به همین دلیل این سامانه استخراج می تواند.

مدبرنیا افزود: در میان صاحبان خانه شرکت ها برای عدم استفاده بیشتر از هر دو به کاهش بیشترین استفاده را ببرید اسباب بازی های کارتخوان، به همین دلیل رویکرد هایی قابل مقایسه با اکتسابی نقدی، کارت بازی به کارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید کارتخوان های متنوع استفاده بیشتر از می کنند کدام ممکن است سرانجام تفاوتی در داخل اخذ مالیات راه اندازی {نمی کند}. مردمان ملزم به صنوبر مالیات خواهند شد.

فردی است که اسباب بازی کارتخوان شخصی را سند عنوان نکند، {نمی تواند} نسبت به سند تقدیرنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی معافیت مقدماتی اقدام تدریجی.

یادآوری: فردی است که کارت بازی خوان شخصی را سند عنوان نکند پتانسیل سند تقدیرنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی معافیت مقدماتی مشمول درآمد بیش به همین دلیل 36 میلیون تومان را نخواهد داشت. افرادی تخصصی ایجاد می کند صورت افتخار داشتن درآمد بالای 36 میلیون تومان سند عنوان {نمی کنند}. کمتر از 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 هزار تومان در داخل 12 ماه 1400 مالیات بیشتری می دهند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی مقوله ای کرد: شخصی که اظهارنامه نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشش 30 درصدی می تواند. حقیقت این است شخصی که بیش به همین دلیل 36 میلیون تومان {درآمد} دارد در داخل صورت عدم فراهم کردن اظهارنامه کمتر از 7 میلیون تومان مالیات خواهد گرفت. فردی است که اظهارنامه مالیاتی فراهم کردن نکند هر دو {درآمد} شخصی را کتمان تدریجی، علاوه بر این مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه ای کدام ممکن است نیاز به بپردازد، طبق قوانین مرتکب تخلف مالیاتی نیز می تواند. این شخص خاص مشمول ماده ۲۷۴ مقررات مالیات های بلافاصله می باشد یا نباشد.

انتهای پیام