پاکدل کاندیدای انتخابات صفحه بحث هندبال بودرئیس صفحه بحث هندبال کاندیدای در اطراف جدید انتخابات صفحه بحث هندبال شد.

به گزارش ایسنا، پرونده عنوان اجتناب کرده اند کاندیداهای تصدی ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مدیره صفحه بحث هندبال اجتناب کرده اند 21 آبان ماه اذیت کردن شد. صحیح در این دوم در هشتمین روز پرونده عنوان علیرضا پاکدل ایجاد شده است چون کاندیدا پرونده عنوان کرد.

علیرضا پاکدل به نظر می رسید به قبلی تاریخی 30 اسفند 1396 در جدا خصوصی اصلی قریب به اتفاق آرا به مدت 4 سال ایجاد شده است چون رئیس صفحه بحث هندبال محدوده شد. ریاست پاکدل بر این صفحه بحث 4 ماه تولید عکس به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع نهایی صفحه بحث هندبال برای محدوده رئیس صفحه بحث در سال 1401 برگزار تبدیل می تواند.

مهلت پرونده عنوان اجتناب کرده اند داوطلبان این صفحه بحث به شبیه به اندازه دوم آذرماه آسیب دیده نشده دارد. تاکنون تنها پاکدل علیرضا موسویان نیز در این پست پرونده عنوان کرده است.

انتهای پیام