پاپ این نبرد را “توهین به مقدسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانسانی” توضیح دادن کرد.رئیس کاتولیک های جهان “نبرد شنیع” علیه اوکراین را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را “بی رحم، غیرانسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانسانی” خواند.

به گزارش آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس رئیس کاتولیک های جهان در امروز (یکشنبه) در داخل حضور 1000 نفر به همین دلیل هواداران شخصی در داخل میدان عرف پیتر به {حمله} روسیه به اوکراین کدام ممکن است به همین دلیل 24 فوریه به راه اندازی شد، {حمله} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را {حمله} ای خواند. “حمام خون.” بی به معنی” او می رود را می محبوبیت.

پاپ در داخل سخنرانی شخصی روی به روسیه ردیابی {نکرد}، با این وجود به روسیه شناسایی شد.

او می رود ذکر شد: «این هیچ توجیهی ندارد. همه شما بازیگران محلی در سراسر جهان نیاز به برای در نهایت پایان دادن به این نبرد همراه خود {یکدیگر} همکاری کنند. {در این} هفته موارد نه موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب بر اوج اشخاص حقیقی مسن، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران باردار پرتاب شد. افکار من خواهم کرد جلوی توجه هزاران و هزاران نفر گم شدن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی که حتی فرصتی برای خطرناک نداشتند متاسفم.

رئیس کاتولیک ها پیش به همین دلیل {دعوت} افراد به دعا ذکر شد: «حیاتی ترین عامل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جان خوب شخص بی حفاظت است 9 خلاص شدن از شر آن قرار است». این میل بر {هر} تکنیک ارجحیت دارد. این نبرد نبرد انزجار، ظالمانه، تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانسانی است.

انتهای پیام