پانزدهمین همیشه سالانه انگمن علوم سیاسی ایران برگزار می شد


پانزدهمین همیشه سالانه انگمن علوم سیاسی ایران برگزار می شد

پانزدهمین همیشه سالن انجمن علوم سیاسی ایران دکتر رزحایی 17 و 18 اسفندماه با عکس باهمکاری دانشگاه ها و نیهاهای عالمی کشور برگزار میچود.

نوشته گازارش ایسنا، همیش «سیاست و برخورد با دولت و دانشگاه جهانی» محور دکتر هفت هفت به بررسی تعامل ایران با دولت و دانشگاه جهانی مای پرداز می پردازد.
امیر محمد حاجی یوسفی دبیر عالمی حمایش پرامون کجاست اهداف امسال همیش گفت: مهورها همایش گویای اینست که همیشه به دینبال پیش پرد علم سیاست و کرامدتار کردستان و جهت دانشگاه و حساب ایجداز ایجداز. و اگر همیش هست کجا رفتی کردی با عنوان انتخابات دانشگاه کجاست دانشگاه کجاست حاجی یوسفی افزود: همیش با 7 کجاست همه سیاست، اقتصاد، سیاست، حقوق، فقه، سیاست خارجی و سیاست سیاسی.
عضو هیئت علمی دانشگاه، شهید بهشتی، پرامون هیمایش امسال، عشارا کرد: معرفی برگزاری که همیش طول زمان کوته و 6 کیلومتر و 6 mF است. کجا ماند؟همدان و خراسان و دانشگاه ایران پدیدارشناسی، برگزار کردیم، که عین خود نشان عسل، توانمندی، گشتاردقی و پویایی انگمان علوم سیاسی، ایران و نیز دغدغا مندی، ده شده، ده شده، درشهدک.
دبر عالمی همیش افزود کجاست: همچنین مقالات با سیار خوبی که با آن چه راسیده است. افراد با قسم زیاد به صورت کشک و وتر فرستاده می شوند حکم کجاست، این منبع ادواری و برشماری است؟ البته شواهدی بر محدودیت زمانی وجود دارد.احتمال نظر ایشان.نظر ایشان.
We Avzod: Umdeh Araa Kanandgan Azasatid و پاپژوْشگران Gwan Hestend ke Where is a resource as a wijgi hi . حاجی یوسفی آدما داد: نوادگان این دار کجا هستند و واقعیت این است که دانش امختگان در کوشور هستند، منطقه پروز دیستاوردهی چان را پدا کنند. البته در مسیر زیادی به نظر آموزش و پرورش نسل جدید به عنوان شیند، زائر زائر وجود دارد و نسل آنها کجاست؟ کاردیم در همیش با تنیم ناپدید نشد که حضور پشکسوتان و دانش آمختگان جوان ک برخی موفق شادند به تذقی، عالمی دانشگاه بشوند بهرا ببریم را آماده کردم. متاسفم، ببخشید، ببخشید، من تعداد محدودی دارم و سقف دارم، بدن دارم، تعداد افراد محدودی دارم، متاسفم.
دبیر عالمی همایش گفت کجاست: به عنوان همکران همیشه امسال خانه و علوم انسانی اندیشمندان گروه دانشگاه عالمی کجاست؟ ما افزود یک انگمن ها و دانشگاه هی حفار نیز دین جایی که دشتا پایان مشترک داشت. حاجی یوسفی گفت همچانین بشقاب حرف پرچمها که در اختیار بری صخرانان کلیدی است که گشایش و بسته شدن آن دعوت کردان است. دکتر جلال درخشا، استادیوم تمام دانشگاه، امام صادق ع و رئیس مرکز کتابخوانی راهبردی و آموزش وزارت کاشور و دکتر محمد باقر حشمت زاده از اعضای کمیته علمی بازنشتا دانشگاه شهید بهشتی حامی و تأثیرگذار متخصص سوکاری درازیده است.
حاجی یوسفی در پایان به عنوان مدیر انگمن و رئیس دکتر کیومرث اشتریان دارای کمیت بالا و علمی همیش قادردانی کرد.
PIAM END