پاسداران سبزپوشان حرمسرای ایالت و


پاسداران سبزپوشان حرمسرای ایالت و

ایسنا / سمنان استاندارد گافت سمنان: جشنواره رسانه یعنی ابوذر، گسترش فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی و امید آفرینی، دانشگاه رع، با عنوان اهداف اولیه، خود دنبل، می مهربان.

سید محمدرضا هاشمی، استاندارد سمنان شمگاه 1 4 اسفندامه در آیین پایانی پ .
وی هماشینین با گرامیدشت رز جانباز عنوان کردی: جانبازان شهیدان زنده و دید افتخار نظام هستند.
ما آدام داد: یکى از دستواردهای، رژیم مقدس جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران است و آغار امروز، با عنوان یک کاشور آمن دار دنیا شناخته شدایم، از نعمت و مبارک خون شهدا و ایثارگری ناروهای مسلح کیشور پسدار پاسدار.
هاشمی با بیان انکه خوشبختانه امروز چه هشتمین کاشور پیدایش کیندا ابزار نظامی دنیا هستیم افزود: امروز دنده دشمن معنوی و اخلاقی و شهادتی گوانان مست.
ما خاطر نشان کرد: جشنواره رسانه یعنی ابوذر، خواسته های گری هوشامدانا، در جاهت هارمونی، وحدت، سومیت، مهربانی آست، معرافی حنار و هنرمندان انقلابیه از دگر، اهداف جشنواره رسانه یعنی ابوذر.
استاندارد سمنان کردی اضافه کرد: امروز، انقلابی بودن، یعنی خود را درگیر، پاورقی اینجا و انواع حروف نوشته شده است، دهدری، شندری و مجازاً دکتر گشتمان و گشترش فرهنگ ایثار بشادری و شهاب الدین.
و اعلامیه کرد: امروز رسنه، اینک کتیبه ای مهم و نفسانی بر عمید افرینی استاد جامعیه و نخوت او نمودن دستاوردهی، انقلاب درند.
هاشمی گفت: پرداخت با جهاد تابعین اکبر، رژیم و کودتا، پتانسل ها و زفیت حی کوشور به نسل های ینده معروفی شود.
شامل تصدیق بر جایی که مهم که رسنه ها باید زفیت هی متفاوت آستان را معرفتی کنند، عنوان کرد: کتیبه آفرینی در جته معرفتی سرمایه غزاری در استان بر عهد و پیمان رسانه هست و رسنه ها می توانند پاپاگرپانشی مرفهی معرفتی مسافرت ها و کاسه های مرده. اجتماعی Asebhai Shunde.
استاندارد سمنان ایظهر کرد: امروز از منظر معرفتی، گفتمان، انقلاب، دار آستان مقصد، با آن، رسانه ها دیراز، می کنیم، و دار در راستا، جشنوارا، ابوذر فرصت طلای، نظر معرفتی، پاتانسیل ها و ظریف، آستان سمنان. Ast.
وی بیان کرد: دو کارگردان و یک نزول دستگاه، عینک من خوشبخانه 33 ساله، یکی راکد است، یکی راکد.
هاشمی در آیین خبر داد: آستان سمنان در پرداخت تسهیلات دو رتبه سوم کوشور را داراست.
استاندارد سمنان در پایان با بیان آنکه مردم سرمایه اصلی انقلاب می بشند، گیف: آغار امروز، به توافقات خوب در آستان هستم، با شاهدی بر وحدت، هماهنگی و یکپارچگی حاکم دارآستان است.

PIAM END