پاسخ بیمه اجتماعی به امتحان شده بازنشستگان برای افزایش دستمزدمدیرعامل گروه بیمه اجتماعی در خصوص تقاضای افزایش حقوق مستمری بگیران غیرحداقل اجتناب کرده اند بیمه ها توضیحاتی حاضر کرد.

میرهاشم موسوی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسناوی در پاسخ به گلایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات مستمری بگیران غیرحداقلی مبنی بر نحوه افزایش دستمزدها در سال جاری، اظهار داشت: آنچه را کدام ممکن است طبق اصول تعیین شده است چون گروه تامین اجتماعی باید انجام می دادیم انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به مسیری بود کدام ممکن است تاکنون طی کرده ایم.

وی افزود: در ماده نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش اصول تامین اجتماعی مقرر شده است کدام ممکن است میزان افزایش غیرحداقل دستمزد بر اندیشه قیمت مسکن تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به تصویب هیات وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود. در ماده ۱۱۱ اصول تامین اجتماعی نیز آمده است کدام ممکن است افزایش حداقل مزد حداقل دستمزد نباید کمتر اجتناب کرده اند حداقل مزد کارمندان مصوب شورای برتر کار باشد.

مدیرعامل گروه تامین اجتماعی در جدا خصوصی خاص اینکه بر اندیشه چرخ دنده نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش را انتخاب کنید و انتخاب کنید 111 اصول بیمه های اجتماعی مسیر افزایش حقوق را طی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی را به افسران کشتی کرده ایم، اظهار داشت: این انتخاب اداره ما بوده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق نیز شبیه به را تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیئت افسران کشتی کرد، در جدا خصوصی این جاری مطالبات مطرح شده در هیات افسران در جدا با دیدگاه فرعی ما با توجه به تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند قانونگذار این اختیار را به هیات افسران داده است. هیأت وزیران بر اندیشه اصل نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش این مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات را مورد تخفیف با قرار دهد.

موسوی آسیب دیده نشده داد: پیشنهادی کدام ممکن است حاضر کردیم اصول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قانونی است کدام ممکن است الزامات آن باید در افسران نمایان باشد. هر 2 اصول هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم شد خوب طرف اصول را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف تولید عکس اصول را نادیده بگیریم. خب انتخاب بسته شدن هیئت افسران در جدا خصوصی ملاحظه به مابقی اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر امتیازات بین بخشی در اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف گرفته شد. کابینه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید نظرشان را بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بسته شدن را بگیرند.

وی افزود: به معنای دقیق عبارت هستند ما در وسط ها کارشناسی مختلفی کدام ممکن است حضور داشتیم بازخورد خصوصی را مطرح کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظر کارشناسی خودمان را داشتیم. خودت را پیدا کن انتخاب گرفته شد برای حداقل کمتر از دستمزد پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت.4 نسبت افزایش یابد. برای سایر سطوح درآمدی 2 مرحله موجود است، اولاً شاغلین زیر ده میلیون تومان کدام ممکن است مشمول افزایش ده درصدی به اضافه 650 هزار تومان مبلغ از بی روح هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً کارمندان بالای ده میلیون تومان کدام ممکن است حقوق آنها ده نسبت افزایش خواهد کشف شد.

مدیرعامل گروه تامین اجتماعی در جدا خصوصی اشاره به اینکه برای برخی اجتناب کرده اند “سطوح تولید عکس” کدام ممکن است قابل انجام است حدود 900 هزار مستمری بگیر را برای ادغام کردن شود، این انتخاب برای افزایش حقوق زیر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو اوج خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: این موضوع در افسران در جاری بازرسی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کمیته اجرای اصول ریکسداگ وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد خصوصی را صادر کرد.

موسوی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد تیز کردن غرامت به این دسته اجتناب کرده اند مستمری بگیران کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی رسانه ها آشکار شده بود، هدف داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکنون این موضوع در افسران در جاری بازرسی است. نخواهیم شد بگوییم در جدا خصوصی چه الگویی می خواهیم این را جبران کنیم. ما منتظر انتخاب بسته شدن هستیم به شبیه به اندازه طبق اصول کارهایی را کدام ممکن است باید انجام دهیم انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمادگی در بیمه اجتماعی موجود است کدام ممکن است هر تصمیمی کدام ممکن است گرفته شود طبق اصول حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی را کدام ممکن است باید برای این اعضای خانواده انجام شود انجام می دهد. حقوق بازنشستگی

وی در آسیب دیده نشده تصریح کرد: رئیس جمهور اولین شخص خاص بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ساختار این شکایات اجتناب کرده اند سوی بازنشستگان اصل تخفیف با مجدد داد. رئیس جمهور درگیر بازنشستگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اصل ایشان مونتاژ ای در جدا خصوصی vp اول داشتیم کدام ممکن است در آن نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول گرفت کدام ممکن است بر اندیشه اصل رئیس جمهور این موضوع بازرسی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفت. در این بین کمیته اجرای ریکسداگ وارد شد. اکنون با منافذ و پوست مبنای قانونی نخواهیم شد کاری انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مبنای قانونی فراهم شود.

مدیرعامل گروه تامین اجتماعی افزود: به مستمری بگیران اعم اجتناب کرده اند افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریکسداگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تعیین شده است چون متولی امر اطلاع دادم کدام ممکن است قطعا انتخاب ما تصمیمی خواهد بود، احتمالا کدام ممکن است حق آنها را جبران تنبل. ما برای احقاق حقوق بازنشستگان بر اندیشه اصل 29 اصول اساسی، یعنی در افسران سیزدهم مردم کدام ممکن است مانترا بی نظیر آن عدالت بوده است، آمده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خوشایند خواهد بود، احتمالا. به معنای دقیق عبارت هستند مسائل فرادستگاهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق افسران است کدام ممکن است این مسائل را داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن انتخاب، اصل رئیس جمهور را اکتسابی کردیم کدام ممکن است در زمان بیش از حد نزدیک برای این اشخاص حقیقی اقدام کنیم.

انتهای پیام