پاسخی {تاریخی} به ادعای دروغ گفتن امام خمینی (ره) مبنی بر مخالفت همراه خود نوروز!خبرگزاری جماران پس به همین دلیل تخلیه مطلبی مبنی بر آرزو به امام خمینی (ره) برای {حذف} نوروز به همین دلیل تقویم ایران کدام ممکن است شیفته رسانه های خارج از کشور چاپ شده شد، یادداشتی همراه خود عنوان «دروغگوی یادآوری/ {پاسخ} {تاریخی} به ادعای دروغ گفتن امام. خمینی» نوشت. همراه خود نوروز!”

به گزارش ایسنا، به گزارش جماران، محتوای متنی این نظر به این رئوس مطالب است: یکی در همه همکاران داستانی به همین دلیل یکی در همه {تلویزیون} های در کشور دیگر برای من خواهم کرد فرستاده است. در داخل چند مورد آخر {دقیقه} دیدم یکی در همه مشارکت کنندگان اظهار داشت:[امام] روح الله خمینی نیز یادآور طالبان نوروز را به همین دلیل تقویم ایران {حذف} تنبل، با این وجود افراد {اجازه} ندادند. »

واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است من خواهم کرد می خواستم ماده را نادیده بگیرم، با این وجود دوستم اصرار داشت کدام ممکن است واقعیت واقعی ماجرا را بپرسد.

گفتم دروغ گفتن ماجرا آنقدر مشهود است کدام ممکن است اگر عالی نفر در داخل آنلاین خواستار کوتاهی مشارکت در می داد به خوبی متوجه آن خواهد شد می شد.

به عنوان مثال به چند مورد آخر مناسبت ردیابی می کنم.

1- دکتر قابل اعتماد طباطبایی در داخل {خاطرات} شخصی دانستن درباره اولیه عید نوروز پس به همین دلیل پیروزی انقلاب اسلامی می نویسد: روز اول عید قربان 12 ماه 58 در داخل منزل امام در داخل قم بودم کدام ممکن است هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به خدمت رسید. به او می رود. یادم هست کدام ممکن است عالی کیسه پلاستیکی جدا امام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن خواهد شد پول نقد های کودک عالی ریالی بود. مهندس ارائه دهنده خدمات خطاب به امام اظهار داشت: به خوشحال از انقلاب ضیافتی به ما بدهید. امام این پول نقد ها را {به هر} عالی به همین دلیل وزرا داد. گفتم: کنار خدمتتان می کنم، فایده ای ندارد. وقتی همه شما رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} امامی وارد شد، به آقای سانی گفتم ببینم آقا {اجازه} می دهند خدمتشان بروم. اظهار داشت بدست آورده اید به همین دلیل ما به امام نزدیکترید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به همین دلیل بدست آورده اید {اجازه} بگیریم. نزد امام رفتم، بین 2 اتاق سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید داشتند. همراه خود سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخندی سرشار به همین دلیل مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق به آنها خواهند شد هی کردم، گفتند: این همان چیزی است که؟ گفتم نیاز دارم جشن بگیرم. آنها خواهند شد کیف را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد گفتم 9، فایده ای ندارد کدام ممکن است آن خواهد شد را {به طور کامل} رها کنیم. 5-6 به همان اندازه به همین دلیل مشابه پول نقد را به او می رود دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شوخی گفتند نیاز به ضیافت را به همین دلیل ما به پدرت ببری.

2- چون آن است حجت الاسلام رحیمیان در داخل {خاطرات} شخصی می نویسد: «حضرت حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین رحیمیان یکی در همه اعضای محل کار امام نوشتند:» در داخل نوروز وارد حجره امام شدیم. روزهای قبلی همراه خود لبخند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس مجلسی نو وارد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند. به افراد حاضر کدام ممکن است 5 ساله همراه خود دکترها بوده اند، چند مورد آخر موارد شاد شدند. سپس خودشان بسیار پول نقد های عالی ریالی را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمین بازو گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضران پس به همین دلیل بوسیدن چند مورد آخر قطعه آن خواهد شد را برداشتند. درست مثل این ابزار در داخل نوروز 12 ماه های اکنون نیست نیز تکرار شد.

3- مؤلف کتاب الکترونیکی روح الله خمینی در داخل مقالات شخصی ردیابی کرده است کدام ممکن است امام خمینی محله شخصی را به همین دلیل بازو دانش است.[ پرسیدم آیا هرگز او را دیده‌ای؟ گفت: «دوبار اما در هر عیدی، عیدی ام در یک پاکت دربسته می‌رسید». پرسیدم آخرین عیدی را کی گرفتی؟ گفت: «یک هفته قبل از نوروز با یک نامه که قابش کرده‌ام و یک جفت جوراب که پا نکرده‌ ام». حلقۀ مفقوده ‌ام در اینکه به اعیاد ملی چه مقدار بها می‌داده از این جا پیدا شد و وقتی به آثارش رجوع کردم دیدم از کثرت ظهور چنین مطلبی پنهان مانده است… مردی که یک نسل پیش نوجوان بود گفت: هفته ‌های آخر اسفند ۱۳۳۵ برای خانواده ما هفته بدی بود. پدر نداشتم، مادرم نتوانسته بود لباس نو تهیه کند. غروبی غمگین کسی درِ خانه‌مان را کوبید برق شادیِ چشم‌ های مادرم، خانه را روشن کرد. بقچه‌ ای را که حاج آقا روح الله فرستاده بود باز کرد. برای همۀ اعضای خانواده لباس فرستاده بود. چه لباس هایی! هرگز بلوز و شلواری به زیبایی هدیه او نپوشیده‌ ام.»

۴- حضرت امام خمینی(س) در نوروز جلوس داشتند و تبریک می گفتند و تبریک دیگران را می پذیرفتند و در پیام تلویزیونی خود دعای معروف «یا مقلب القلوب والابصار…» را می خواندند. 

۵-از حجت الاسلام و المسلمین مرتضی اشراقی نوه حضرت امام در کتاب «پدر مهربان» نقل شده است که «منزل امام در نوروز سال ۱۳۶۸ خیلی شلوغ بود، من و [پسر دایی ام] یاسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید [برادرم]محمد تقی در داخل محل اقامت عمویم [ مرحوم یادگار امام ]داشتیم ورزشی می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظار بودیم کدام ممکن است امام بیایند بیرون از در. به سرعت حسن آقا وارد در داخل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عید خریدی؟ گفتیم: 9. او می رود اظهار داشت: «به زودی برو آقا، من خواهم کرد سه نفر را صدا کردم.» به زودی رفتیم اونجا ضیافت امام برای ما در داخل 12 ماه های 65 به همان اندازه 67 300 تومان بود. با این وجود 12 ماه 68 هزار تومان برای ضیافت به ما داد. امام در همه زمان ها وقتی می خواستند عید بگیرند می گفتند: بگیر. گفتند: پیشروی کن. ما را یکی پس از دیگری در داخل آغوش شخصی گذاشتند، بعد عید را به ما داد، بازو روی سرمان گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد رفتیم».

6- همه شما {اینها} را به {خاطرات} خاندان امام کدام ممکن است دوران مختلف قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز را روایت می کنند اضافه کنید. در داخل تمام این نظر ها شریک زندگی امام موظف است سفره هفت سین را تولید تنبل.

این را نوشتم با این وجود دروغ گفتن های دشمنان خمینی رادیکال معمولاً نیست. پس چون آن است می نویسند «شنونده نیاز به باهوش باشد یا نباشد». خب حرف های نامعقول را {هر} جا می توان زد. می گویند {بازار} شلوغ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توسعه. در نتیجه آنها خواهند شد زیاده روی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده وسعت شخصی را گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را پریشان کرده اند.

انتهای پیام