«پارکینسون» چه {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌هایی دارد؟طبق گزارش صفحه بحث {بیماری} پارکینسون آمریکا، حدود 1،000،000 نفر {در این} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 10 میلیون نفر دور جهان، به {بیماری} پارکینسون دچار هستند.

به گزارش ایسنا، {بیماری} پارکینسون اختلال عملکرد پیشرونده سیستم عصبی است کدام ممکن است بر امکانات حرکتی در وضعیت ضعیف سلامتی تاثیر می گذارد. {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این {بیماری} {برای هر} شخص ممکن است کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. حتی می تواند ممکن است به طور اضافی {علائم} مقدماتی خفیف باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد مشاهده قرار نگیرد.

{علائم} {بیماری} پارکینسون معمولاً به دلیل منصفانه طرف بدن ما تنظیم می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس به دلیل تنظیم {علائم} در داخل هر کدام سمت معمولا در داخل آن خواهد شد طرف بدن ما همراه خود عمق بیشتری باقی {می ماند}.

برخی {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های {بیماری} پارکینسون عبارتند به دلیل:

لرزش: لرزش معمولا به دلیل فوت، کف دست هر دو انگشتان تنظیم می تواند باشد. ممکن است به طور اضافی کف دست در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل حالت شل شدن نیز بلرزد.

آهسته تر شدن {سرعت} {حرکت}: همراه خود تحویل داد زمان، ممکن است به طور اضافی {بیماری} پارکینسون {حرکت} شخص را تنبل سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در کارهای آسان را برای در وضعیت ضعیف سلامتی دردسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گیر تنبل. ممکن است به طور اضافی هنگام بهترین راه جابجایی قدم های شخص خواستن تر شوند، بلند شدن به دلیل روی صندلی طاقت فرسا باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام بهترین راه جابجایی پاهای شخصی را روی پایین بکشد.

جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسا شدن ماهیچه ها: سفتی بافت عضلانی ممکن است به طور اضافی در داخل {هر} قسمتی به دلیل بدن ما رخ دهد. جذاب شدن ماهیچه ها ممکن است دردناک باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع حرکتی شخص را {محدود} تنبل.

تنظیم در داخل وضعیت امور اندامها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل ثبات: وضعیت امور بدن ما ممکن است به طور اضافی بسیار تعجب کرد شود هر دو شخص مراقبت از ثبات مسئله داشته باشد یا نباشد.

تنظیم در داخل یادداشت کردن: ممکن است به طور اضافی یادداشت کردن برای در وضعیت ضعیف سلامتی طاقت فرسا شود.

به گزارش ایسنا به نقل به دلیل مدیکال اکسپرس، هیچ درمانی برای {بیماری} پارکینسون {وجود ندارد}، با این وجود داروهای تجویز شده معمولاً به طور چشمگیری به مدیریت {علائم} پشتیبانی می کنند. در وضعیت ضعیف سلامتی کم کم پارکینسون نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی متخصص همکاری تنبل به همان اندازه به حداقل یک نرم افزار درمانی بهترین کدام ممکن است {علائم} را به احتمالاً بیشترین میزان تسکین دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم عوارض ناخوشایند را داشته باشد یا نباشد، کف دست پیدا کرد. در داخل اشیا پیچیده تر، ممکن است به طور اضافی روش جراحی واقع مفید شود.

انتهای پیام