پارو مدیرعامل نفت آبادان شد/ کی شمس به دلیل برای بیماری استعفا دادایسنا/خوزستان مدیرعامل جدید از تجهیزات گلف زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان محدوده شد.

پس اجتناب کرده اند استعفای جهانگیر ک.شمس، مدیرعامل سابق از تجهیزات گلف زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان، اعضای هیئت مدیره این از تجهیزات گلف نیز احمد پارو را ایجاد شده است چون مدیرعامل جدید این از تجهیزات گلف محدوده کردند.

به گزارش ایسنا، پارو سابقه مدیریت خدمه فوتبال صنعت نفت آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیریت ورزشی تصویر پالایش نفت آبادان را دارد. وی علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره از تجهیزات گلف زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان است.

دلیل برای درگیر شدن کی شم بیماری او بود.

انتهای پیام