ویدیو / صدای سکوت؛ مشکل های مسکن برای عالی زوج ناشنوا


ویدیو / صدای سکوت؛  چالش های زندگی برای یک زوج ناشنوا

داستان مسکن «مریم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «امیر» داستان مسکن عالی زوج ناشنوا است کدام ممکن است مسکن مشترکشان اجتناب کرده اند حدود ده سال پیش یعنی روزی کدام ممکن است برای مسابقات کشوری 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی جدا هم توصیه می شدند اذیت کردن شد. این زوج اکنون در آستانه بزرگداشت روز جهانی ناشنوایان اجتناب کرده اند مشکل های دوران کودکی خصوصی در کار با هم در جدا خصوصی دوستان خصوصی، کم توجهی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها به استفاده اجتناب کرده اند ناشنوایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مترجمان زبان اشاره می گوید. ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد سمعک را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مشکل های تولید عکس.

خبرنگار: نجمه محمودی نیا / عکاس: امیرحسین شهسواری / تدوین: نوید مرسلی