ویدئو/ چه کسانی مشمول کاهش 50 درصدی مالیات واردات می شوند؟


ویدئو/ چه کسانی مشمول کاهش 50 درصدی مالیات واردات می شوند؟

معاون امور مالیاتی ملت اظهار داشت: نرخ مالیات بر واردات نهاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین برای تولیدکنندگان اجتناب کرده اند 4 نسبت به 2 نسبت کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاهش یافته است برای ادغام کردن تمام غیرمصرف ها اجتناب کرده اند جمله چرخ دنده اولین تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بسته بیمارستانی تبدیل می تواند. به آگاه این مقام به فرماندهی در گروه مالی، مبانی کاهش 50 درصدی مالیات در جدا خصوصی هدف تخفیف های مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تورم اجتناب کرده اند 24 تیرماه در جدا خصوصی اصل وزیر اقتصاد در اصل کار قرار گرفته است.