ویدئو/ پای خاطرات وزنه بردار شکست ناپذیر


ویدئو/ پای خاطرات وزنه بردار شکست ناپذیر

هوشنگ کرگنژاد قهرمان اسبق وزنه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورددار وزنه برداری آسیا در دوران قهرمانی خصوصی کار شگفت انگیزی انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد بار رکوردهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا را جابجا کرده است. او در دوران آموزش خصوصی نیز شناخته شده چون شخص خاص شکست ناپذیر شناخته می شد. در این ویدئو گزیده ای اجتناب کرده اند اظهار داشت وگوی ایسنا در جدا خصوصی هوشنگ کرگنژاد را تبصره می کنید.

خبرنگار: آتنا خلیلی / عکاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین: امیرحسین شهسواری