ویدئو/ هشدار سیل در تعدادی از استان جنوبی


ویدئو/ هشدار سیل در چند استان جنوبی

گروه هواشناسی برای شش استان اخطار سیل ادعا کردن کرد. در روز سه شنبه در استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، کرمان، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز چهارشنبه در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، هرمزگان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه جنوبی فارس سیلاب پیش دهانه بینی تبدیل می تواند. این هشدار برای روز پنجشنبه در کرمان، توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه جنوبی فارس نیز پیش دهانه بینی تبدیل می تواند.