ویدئو/ صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل میلیون نفر در این کره خاکی در جدا خصوصی ناامنی غذایی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کنند


ویدئو/ 140 میلیون نفر در جهان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کنند

بر مقدمه گزارش فدراسیون در مرحله بین المللی صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند هلال احمر، بیش اجتناب کرده اند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل میلیون نفر در این کره خاکی در جدا خصوصی ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. این گزارش معتقد است کدام ممکن است نبرد بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر تهیه کودهای کشاورزی در اختلال در سیستم تهیه جهانی وعده های غذایی محیط زیست است. در این گزارش شناخته شده چون الگوی وضعیت باند شش قلمرو سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، سومالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جنوب صحرای آفریقا اجتناب کرده اند تذکر ناامنی غذایی مورد بازرسی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار این ناامنی از آنها گاهاً موجود است. بیش اجتناب کرده اند پنجاه نسبت اجتناب کرده اند باند این مناطق را برای ادغام کردن تبدیل می تواند باشد. .