ویدئو/ جامی کدام ممکن است در جدا خصوصی شبح به شیلی رسید


ویدئو/ جامی که با تهدید به شیلی رسید

برای میزبانی جام جهانی در سال 1962، آلمان غربی، آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلی کاندیدای میزبانی جام جهانی بودند، در جدا خصوصی این جاری به این دلیل برای کدام ممکن است کشورهای آمریکای جنوبی شبح کرده بودند در صورت نرسیدن جام به قاره آنها، مسابقات را تحریم خواهند کرد. شیلی میزبان بود، در جدا خصوصی این جاری 2 سال در قبلی اجتناب کرده اند آغاز جام، بهتر از زیرین لرزه قبلی تاریخی شیلی را لرزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازها آن ویران شد. شیلی ممکن است جو مناسبی را جدا هم توصیه تنبل. این تورنمنت یکی اجتناب کرده اند کم امتیازترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر ترین تورنمنت های قبلی تاریخی بود. جامی کدام ممکن است برای دومین بار متوالی به برزیل بالا خورد.