ویدئو / اقدام تعصبی اینستاگرام علیه ایران


ویدئو / اقدام تعصبی اینستاگرام علیه ایران

اینستاگرام در اقدامی تعجب آور است وضعیت صفحه ایران در این اپلیکیشن را به «یادآوری» اصلاح داده است. این حالت به معنای “حساب های یادبود مکانی برای یادآوری مسکن منصفانه شخص پس اجتناب کرده اند نابودی است” را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نابودی صاحب حساب اصلاح می تنبل. تعدادی از روزی است کدام ممکن است مشتریان مجددا در دنیای آنلاین ما به این موضوع اعتراض کردند از معتقدند اینستاگرام پس اجتناب کرده اند ناآرامی های بروزترین tp-date رفتاری تحریک آمیز اجتناب کرده اند خصوصی تصویر می دهد.