ویدئو/ تحریک کردن سفرهای نوروزی در داخل محور تهران – مشهد


ویدئو/ آغاز سفرهای نوروزی در محور تهران - مشهد

همراه خود نزدیک کردن به روزهای پایانی 12 ماه و تنظیم {تعطیلات} مناسب، سفرهای نوروزی تحریک کردن شده و محور تهران – مشهد به همین دلیل بامداد 27 اسفندماه همراه خود تعداد زیادی خودروها مواجه شده است. پیشگویی کردن می تواند انواع پروازها در داخل نوروز 12 ماه 1401 نسبت به 12 ماه های قبلی بهبود چشمگیری داشته باشد یا نباشد.

عکاس: مسعود محقق / تدوین: محمد جلعی