ولی ایلام بر راه اندازی تمامی ادارات در داخل شهرستان چوار تاکید می تدریجی


ایسنا/ ایلام ولی ایلام بر نیاز استقرار تمامی ادارات در داخل شهرستان چوار تاکید کرد.

دکتر حسن بهرامونیا روز پنجشنبه 10 فروردین 1401 شمسی به شهرستان چوار بازدید کرد و در داخل مونتاژ شورای اجرایی این شهرستان کدام ممکن است بسطامی مشاور افراد شمال ایلام در داخل قلمرو اسلامی حضور داشت نمایندگی کرد. . مجلس شورا، نمایندگان سیاسی و امنیتی و دارایی ها انسانی. عالی شهرستان مطالبه تشکیل تمامی ادارات در داخل شهرستان شاور را برگزار کرد و اظهار داشت: کل شما {مدیران} بدون در نظر گرفتن {سریعتر} ادارات شخصی را راه اندازی کنند و طبق مقررات و قوانین و ضوابط {مدیران} اسباب بازی ها نیاز به آگاه باشید شدید شود. آی تی.

استاندار ایلام اظهار داشت: برای بهبود و توسعه شهرستان های {محروم} و اخیر چند ملیتی شبیه شاور و صنایع نفت و بنزین استان نیاز به وظیفه های اجتماعی به دلیل جمله صنوبر عالی شانس به دلیل {درآمد} روز به روز شخصی را مشارکت در دهند.

بهرامونیا همراه خود مقوله ای اینکه استان ایلام 6 شانس نفت و 11 شانس بنزین ملت را به شخصی اختصاص دانش است و بدون در نظر گرفتن این چشم اندازها خدادادی، این استان ملزم به برخورداری به دلیل زیرساخت های قابل قبولی است، خاطرنشان کرد: بر مقدمه مقررات و قوانین کلیه نمایندگی های تجاری، بهبود و شرکت ها در داخل {هر} قلمرو وجوه تخصیص یافته به آن خواهد شد و نسبت وظیفه های اجتماعی صنوبر شود.

استاندار ایلام همراه خود تقاضا نمره اعتبار برای ایجاد ساخت اخیر کلان شهر اخیر چند ملیتی چوار اظهار داشت: در داخل بلند مدت در دسترس مونتاژ ای همراه خود حضور تمامی {مدیران} کل شما و همکاری های تجاری بخش سیاسی هستند تشکیل می تواند باشد. کره. شاور و نمایندگان افراد شمال عیلام در داخل مجلس برای رفع مسائل این شهرستان برگزار می تواند باشد.

بهرامونیا اظهار داشت: در داخل راستای احقاق حقوق افراد قلمرو در داخل بخش اقتصادی نشستی همراه خود حضور وزیر نفت همراه خود نمایندگان خوب ایلام در داخل مجمع نمایندگان برگزار می تواند باشد.

شگفت انگیز ترین مشاور پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل استان نزدیک به ایجاد هر سال 1،000،000 واحد مسکونی در داخل استان اظهار داشت: به دلیل این انواع سهم استان ایلام بیش به دلیل 32 هزار واحد است کدام ممکن است بخشی به دلیل خواستن مسکن بخشداری است. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} افراد شهرستان تحقق خواهند کرد.»

وی نزدیک به خشکسالی و مسائل فعلی در داخل بخش کشاورزی و دامداری اظهار داشت: 100 هزار تن علوفه سهم ایلام در داخل 12 ماه 1401 است بلند مدت حدود 30 هزار تن برای امور عشایری تامین می تواند باشد.

انتهای پیام