وضعیت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا از برجسته است تر اجتناب کرده اند ایران استایسنا/ همدان مشاور برتر فرمانده کل ارتش در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن اجتناب کرده اند طریق جامعه های معاند سعی در سیاه نمایی اوضاع ملت دارد در حالی کدام ممکن است وضعیت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا a باشکوه از برجسته است تر اجتناب کرده اند ایران است.

به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ احمدرضا پوردستان شامگاه پنجشنبه 9 تیرماه در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین یادواره پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت شهید روستای حسین آباد اجتناب کرده اند جمله شهرستان ملایر اظهار کرد: مسئولیت بی نظیر ما ارتقای توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی است. به شبیه به اندازه بتوانیم به تهدیدات دشمن پاسخ دهیم.

وی بر لزوم افزایش آمادگی رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی برای مقابله در جدا خصوصی تهدیدات دشمن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر کسی بخواهد به آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای جمهوری اسلامی تجاوز تدریجی در جدا خصوصی پاسخ شگفت آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشیمان کننده مواجه احتمالاً خواهد بود.

پوردستان به رصد تمامی تحرکات دشمن در حال در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند جهان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: کبریت در جدا خصوصی تهدیدات، توان دفاعی اجباری نیز اختصاص داده شده شدن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هیچ وجه غافلگیر نمی شوند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح در بخش پدافندی، اثیری، زمینی، فضایی، دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردریایی قابلیت های زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان واحدی زیر پرچم فرماندهی کل قوا است.

مشاور برتر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، کودکان را سرمایه غول پیکر نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این کودکان بودند کدام ممکن است جمهوری اسلامی را به ارتفاع های آموزشی رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر مکان رسیدند. ملت می خواست بود.»

پوردستان در جدا خصوصی اشاره به اینکه رهبران فرزانه انقلاب متکی به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بیش از حد هستند، تصریح کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به حضور کودکان خلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل تمامی سلاح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بسته دفاعی در حال در ملت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته تبدیل می تواند.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در جاری حاضر به انگیزه کشتی ناخوشایند دشمن، روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار افراد ما هدف قرار گرفته است، افزود: دشمن امتحان شده می تدریجی در جدا خصوصی قیمت های میلیاردی ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد کودکان را متزلزل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ما را در جدا خصوصی انحرافات لکه دار تدریجی. سوال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان های دروغین.” به آرامی

مشاور برتر فرمانده کل ارتش در جمهوری اسلامی ایران، ناامیدی کودکان اجتناب کرده اند نظام، نظام، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را یکی تولید عکس اجتناب کرده اند از ملزومات دشمنان کشتی ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی افراد اجتناب کرده اند حاکمیت خواند. . در حالی کدام ممکن است وضعیت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا a باشکوه از برجسته است تر اجتناب کرده اند ایران است.

وی از دقیق کرد: دشمن غافل اجتناب کرده اند این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است خواستن خداوند انشعاب دین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یادواره های شهدا، هیئت های عزاداری، سلام درک، کانون های نورانی است کدام ممکن است تابش آن دل کودکان را روشن می تدریجی.

پوردستان تشکیل تمدن نوین اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ولایت غول پیکر را 2 هدف مهم مورد تاکید مقام معظم مدیریت در مرحله دوم انقلاب برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در این راستا 2 مسئولیت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین شده است چون اولین مسئولیت داریم. مسئولیت شخص خاص ما باید باورهای خصوصی را برای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آن تثبیت کنیم.

مشاور برتر فرمانده کل ارتش در جمهوری اسلامی ایران افزایش توان آموزشی را اجتناب کرده اند تولید عکس وظایف شخص خاص دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برای انجام وظایف اجتماعی باید در سلامت دینی گروه تاثیرگذار باشیم.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احمق ها هشدار داد، اظهار داشت: ما نباید جایگزین ارتش باشیم کدام ممکن است حاصل خون شهداست.

پور دستان در بخشی تولید عکس شهدا را مکتب امامیه خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهدا به شبیه به اندازه دندان مسلح در مقابل دشمن تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت من می توانم به رسوایی بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در صحنه حاضر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت غول پیکر خصوصی را به انجام رساند.» انجام دادند.

وی شرایط روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر حفاظت مقدس را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بیهودگی جهانی ملت را تحریم کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کشوری در جدا خصوصی ما ارتباط نداشت.

مشاور برتر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در جدا خصوصی اشاره به سهمیه مهمات در سال های کشتی، آسیب دیده نشده داد: صنعت خانه ملت برابر در جاری حاضر انبساط نیافته بود به شبیه به اندازه راهی پیدا تدریجی نیازهای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی را تامین تدریجی. نیروها

پوردستان در جدا خصوصی اشاره به اینکه بیهودگی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان پایین بالا رژیم بعث عراق قرار داشتند، خاطرنشان کرد: دنیا به 2 نیمه (اردوگاه شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی) برداشتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جنگی اتفاق افتاد، آمریکا در عالی واحد طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی بود. اتحاد اجتناب کرده اند طرف تولید عکس، در جدا خصوصی این جاری در آن کشتی تحمیلی، ما، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی پایین صدام بودیم.

وی اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه والای کودکان را ضرر بی نظیر پیروزی در این کشتی نابرابر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: در جاری حاضر به انگیزه توطئه هایی کدام ممکن است دشمنان علیه ما طراحی کرده اند شرایط ما a باشکوه روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر تر اجتناب کرده اند کشتی تحمیلی است از دشمن اجتناب کرده اند طریق رسانه ها، اندیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های او.» افراد را هدف وضعیت ها.

مشاور برتر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ادای احترام به شد: در جاری حاضر در عصر غیبت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های زیادی موجود است کدام ممکن است باید بیش اجتناب کرده اند پیش خصوصی را جدا هم توصیه کنیم.

انتهای پیام/