وزیر فعالیت های ورزشی: واقعاً دوست دارم تفریحی زورخانه ای را به دنیا تقدیم کنمحمید سجادی همراه خود مشاوره به دلیل گیمرها الزورخانه ای ذکر شد: امیدواریم بتوانیم این موضوع را به دنیا راه اندازی شد کنیم.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سیدحمید سجادی در داخل {مراسم} گلکاری فدراسیون فعالیت های ورزشی زورخانه برای {آزادی} زندانیان جرایم غیرعمد گفت: به دلیل ایشان تشکر می کنم. به دلیل آقای باران جشمه رئیس فدراسیون و یکی از بهترین مشاورم و به دلیل همه شما هواداران و اساتیدم تشکر می کنم.

وی افزود: به دلیل ورزشکاران عزیزمان تشکر می کنم کدام ممکن است امشب واقعا ما را شاد کردند. جوایز مناسبت امشب دو برابر تمام {نمایش} های نه ما بود. این مجلس امیرالمؤمنین(ع)، فتوا و سقوط است.

سجادی خاطرنشان کرد: {امیدوارم} بتوانیم سنت گل را فروش دهیم. آرزوی من خواهم کرد اینجا است کدام ممکن است فعالیت های ورزشی زورخانه ای را کدام ممکن است عالی فعالیت های ورزشی قبلی و بدیع ایرانی است به جهانیان راه اندازی شد کنم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است این موضوع ممکن است بخواهید احیا دارد و افراد دیگر زیادی نیاز به به این بخش ظاهر شد کنند. همه قطعات در داخل میدان است. ما شاهد اقدامات هماهنگ، عناصر استقامتی و نتیجه نهایی آمادگی جسمانی در داخل کار کردن ورزشکاران این موضوع هستیم.

وزیر فعالیت های ورزشی خاطرنشان کرد: زرخانه ممکن است خوب سنت بازداشت و معامله با به نیازمندان را احیا تدریجی. {امیدوارم} همه شما بتوانیم در داخل راه اندازی شد این موضوع به دنیا پشتیبانی کنیم. {امیدوارم} چراغ زورکان همه وقت پر جنب و جوش باشد یا نباشد.

انتهای پیام