وزیر بهترین راه و شهرسازی: ملت به ۱۰ میلیون واحد مسکونی می خواهد


به گزارش شفقنا ارزان، همراه خود حدود 700 هزار عروسی در داخل 12 ماه و نوسازی احساس های فرسوده، مشاوران برآورد می کنند کمتر از به همان اندازه ده 12 ماه بلند مدت نیاز به هر سال کمتر از 1،000،000 واحد مسکونی ساخته شود. در داخل قالب عالی مسکن نیز آمده است کدام ممکن است ملت خواستن هر سال به 1،000،000 واحد مسکونی دارد.

این در داخل حالی است تخصصی ایجاد می کند 12 ماه های فعلی 1،000،000 واحد مسکونی از هر نظر تأمین نشده است. نتیجه نهایی ایجاد و ساز در داخل دهه گذشته 90 به 12 ماه 1392 گره خورد کدام ممکن است برای 809 هزار واحد مسکونی در داخل ملت پروانه ایجاد صادر شد. با این وجود این توسعه در داخل 12 ماه های فعلی کاهش یافته است و در داخل 12 ماه 1395 به بعد تأمین مسکن به 350 به همان اندازه 400 هزار واحد رسیده است.

با این وجود، {بازار} ایجاد و ساز در داخل 12 ماه قبلی یک مدت کوتاه {بهبود یافته} است. محمود محمودزاده – معاون وزیر بهترین راه و شهرسازی – در داخل اواخر دهه گذشته 1400 معرفی شد کدام ممکن است ایجاد و ساز نسبت به 12 ماه 1399 {بهبود یافته} و 520 هزار واحد مسکونی نوسازی شده است. او وعده داد تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1401 نهضت عظیم مسکن در داخل ملت به وجود خواهد به اینجا رسید.

رستم قاسمی وزیر بهترین راه و شهرسازی اخیرا ذکر شد: بیش به دلیل 8 میلیون نوجوان در نتیجه مسائل اقتصادی و نبودن مسکن {مجرد} مانده اند و به بیش به دلیل 10 میلیون محل اقامت اخیر در داخل ملت خواستن {داریم}.

وی افزود: با اشاره به شروع {دانشجویان} {هر} ساله و پتانسیل عروسی آنها خواهند شد در داخل ملت، به بیش به دلیل 10 میلیون واحد مسکونی اخیر نیازمندیم و تا این مرحله 5 میلیون نفر در داخل سامانه جابجایی مسکن سند عنوان کرده اند کدام ممکن است اکثر آنها خواهند شد مستاجر هر دو مستاجر هستند. مسکن اصولاً.”

به آموزش داده شده است قاسمی، در داخل راستای جهش تأمین، ادعا به هر سال 1،000،000 واحد مسکونی ساخته شود کدام ممکن است بیش به دلیل دو {سوم} آن قرار است مخصوصاً 860 هزار واحد در داخل انگشت ایجاد است و در داخل 12 ماه اخیر موارد عرضه اطلاعات می تواند باشد.

بر این مقدمه گزارش مسئولان وزارت بهترین راه و شهرسازی حاکی به دلیل آن قرار است است کدام ممکن است تا این مرحله حدود 40 هزار واحد نهضت سراسری مسکن افتتاح شده و متعدد اکنون نیست نیز {در این} قالب شیفته نمایندگی مسکن مهر به استفاده از می رسد. انقلاب اسلامی به همان اندازه خرداد ماه 12 ماه جاری.