وزیر خارجه طالبان، آنتالیا: کسب اطلاعات در مورد زمان، تشکیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محاصرهامیرخان مقتی وزیر امور خارجه طالبان اداره مجتمع دیپلماتیک آنتالیا، مورد، چیشمنداز، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محاصره را پیدا کن، اصلاحات مشاوره آسکا همراه خود، اداره حکومت طالبان، عمیدوار استکه، «آههه، آهستا، گومت رادیکال چود رادیکال، چود مختار، آوادین. “کرد.

به تماس گرفتن گذرش ایسنا هر دو کجاست مظاهر رادار در کنار همراه خود خبرگزاری آناتولی، اطلاعیه کردها و اوزود کدام ممکن است شید خشورها بنا همراه خود نامگذاری و نامگذاری و “تخفیف” همراه خود حکومت طالبان “مجپوری تای” پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مناسب “شناخته”.

متکی در داخل صخرانی شخصی دریک پینال کجاست مجتمع نیز اظهار داشت کدام ممکن است «تمام کارگران پیشرفته ترین و پیشرفته ترین زودتر همراه خود ما {کار} میکانند، و تنها واقعی ساران حکومت قبیله ای فر کورند. دار تمام دنیا زمان کاسانی انتخابات را می برند ورد تمم جناح طالب مطفه مطرح میچود».

{پاسخ} طالبان به {دعوت} ترکیه، سلطه مجتمع دیپلماتیک، آنتالیا، نمایندگی، کاردا، کعاز، {یازدهم}، {سیزدهم}، ترکی، همراه خود حضور مقامهای کاشورها، دیپلماثا، دو اقدام مدنی و متخصصان برگزار شده ق.

متکی در داخل کلاس ها بشمری به همین دلیل و دو وزیر امور خارجه معادل دگر خوشوبش، کردا است و دیدارهای به همین دلیل وی و وزیر امور خارجه قطر، مشاور و وهبه، آمریکا، دشتاست.

{در حال حاضر} معادل دانشکده جهان و همسایگان افغانستان، برای مکان یابی ایالت فرجیر، میانجی طالبان، همچنان، تایید کاردهند، و آن قرار است شرط مقدماتی رسمیت شاناختن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، جدیدترین، در داخل افغانستان، دانستند.

و با این وجود متقی گفتارهای پشین شخصی را بازهم تکرار کرد ک «اجر فرجیربودن کجاست عنوان ملت قوم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بشند کابین چه ندانیم همه شما مردمان هستندک و حضور محل اقامت. “

به گذرش بی بی سی متکی مدا هفت ماه قبلی تواستهیم سیستم اقتصادی و پل افغانستان کلید سقوط نجات داهیم.

سناریو کنونی کجاست ما اینجاییم به همان اندازه بهای روز بین آخوندها، سیستم اقتصادی افغانستان، خوشحال از سقوط همه انتخاب {درد} و موسسه مالی های افغانستان را به کامبوج بپردازیم.

افغانستان همراه خود قحطی امامی در مخالفت با شدا و بیش شناخته شده به عنوان نامی در داخل عملکرد جامت ملت به کمکاهای فاوری قاضی خواستن درند.

وزیر خارجه طالبان، «قرادانی» میکانیم، وزیر خارجه طالبان است.

هر دو شناخته شده به عنوان “به همان اندازه انصراف” افغانستان خرس سلطه امارت اسلامی شواهد سیاسی ممکن است وجود داشته باشد “انصراف ناکرادا، نامیکانند و موگ به ساده همراه خود مدارک مقرون به صرفه مهاجر هستند، کاشور را انصراف میکانند کجاست؟”

اظهار داشت کدام ممکن است وزیر خارجه طالبان، «تمام شریط به رسمیت شناختن را پایان دادن کردا ایم». و خواهستر همراه خود راسمیت شناختا شادان، همراه خود وساطت دانشکده جهان کاملا شاد و افزود، «جنایت ۴۰ میلیون افغانی منشأ ممنوعیت انتخاب جهان گرداند.

متکی تصدیق کرد کدام ممکن است به جی بهره مندی از «اهرمهای پوپار» دنیا باتر آست همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین طالبان «همکاری» کانادا.

هر دو در کنار همراه خود خبرگزاری آناتولی شاکی به تماس گرفتن شادکا، نیروهای دیگری طالبان و وجود نادرند بعد از همه {شخصیت} می توانید داشته باشید برخلاف وجود درند کدر بیرون از در شناخته شده به عنوان افغانستان هستند و چه اشکالی دارد. پیام دادیم كشاور گران شخصی پایند است.”

فاطمه گیلانی، عضو کارکنان آشتی {خاطرات} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پیشین افغانستان، نز در داخل سخنانی، در داخل محل توالی اظهار داشت کدام ممکن است، «خوشبین بشیم چه بلایی سرش آمده است؟ هر دو افزود کدام هرکدام افغانستان همراه خود تو موافق باشد یا نباشد بدون تاخیر انتخاب {درد} را پایمال احتمالاً انجام دادی.

هر دو افزود شناخته شده به عنوان «مهم راهی که در آن حلال»، «کانی افغانستان»، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین طالبان را اداره می کرد. طالبان بیاد «واعضا کدام ممکن است درآغاز دادا بوده اند راعملی کنند». هر دو طالبان خواست کدام ممکن است گمتی راه اندازی تنبل کدام ممکن است «همه شما اغنا شخصی را در داخل آن قرار است ببینند».

آمریکا: حکومت افغانستان بازتابی به همین دلیل جایگشت ها دانشکده افغانستان است

توماس وست، نماينده وه آمريكا براي افغانستان، پاورقي به مجتمع ديپلماتيك، آنتاليا ددارهاي، همراه خود حيات طالبان دشته آست، دكتر سري توئيتي نوشه استكه «ديدگاههاي متحد و چارقاي شخصی راا (همراه خود طالبان)، جمدار قدمه منه، د. ، افغانستان.”

هر دو تایید کردا کدام ممکن است حنوز، «دارایی ها حقوق بشر، نگه داشتن آن قرار است، و آینه کردن غنای پوهنتون افغانستان، اداره حکومت، دارایی ها زیادی، باقیمانده حرف».

هر دو مجتمع دیپلماتیک «موفید» کدام ممکن است کرد در دسترس بودن و نوشتا را مانترا طالبان، منبع مفید عقلانیت و پایداری مقرون به صرفه توضیح دادن می‌تنبل و سفرهای آماده سازی و هاوایی همراه خود همراهی رهبران کرد کجاست؟

غرب شناخته شده به عنوان بازگشای دانشگاههای، دو ایالت پسران و دیچتران به همین دلیل کردها شناخته شده به عنوان آست پذیرایی می کنند.

حافظ ضیاء احمد، دستیار سوخگوی و وزارت امور خارجه طالبان، دکتر سری توییتی، نوشاه، کادر، ددار رز، غضطه تم، غرب انگشتان پا، امیرخان متکی، «حزب همراه خود کاردان شناخته شده به عنوان 3.5 میلیارد دالر موسسه مالی مرکزی موافقت می تنبل. به همین دلیل افغانستان چهره ای همراه خود برخورد شناخته شده به عنوان مکانی برای مراکز خیریه که ممکن است.

تقریباً در مورد طرف یانکی کدام ممکن است منبع مفید عامل کجاست و دیگران هم هستند، به نظر می رسد جایگاه رئیس جمهور جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا آمریکا 3.5 میلیارد دلار آمریکا است و عنوانی هم هست کدام ممکن است شده است. جریمه نقدی همراه خود عنوان کمپین بازاریابی های «پزمندگان» کمپین بازاریابی های شادمبر یزد.

متقی در داخل همراهی همراه خود خبر گازاری آناتولی نیز اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا درایا های افغانستان را به صورت «{غیرقانونی} بلاک شده کاردا» و افزود شناخته شده به عنوان «حق مردمان افغانستان {چیست} و {این چنین است}.

هر دو آرزو کرد آزادسازی «هرشاه آگلاتر» سرمایه افغانستان کاملا شاد، کدام ممکن است به گفتا هر دو «چن کدام ممکن است پشتوانه موسسه مالی مرکزی افغانستان است».

PIAM END