فصل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی لبنان/ ریاض سلامه تکذیب کردمنصفانه مقام لبنانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی را {ورشکسته} معرفی شد، با این وجود ریاض سلامه، رئیس موسسه مالی مرکزی این ماده موضوع را رد کرد.

به گزارش ایسنا، جناب الشامی، معاون نخست وزیر لبنان روز یکشنبه به همین دلیل «فصل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی لبنان» خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: زیان های قابل انتساب به این فصل جزو پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی لبنان، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن سپرده گذاران به احتمال زیاد خواهد بود.

معاون نخست وزیر لبنان روز دوشنبه 4 آوریل ذکر شد کدام ممکن است “زیان ها بین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپرده گذاران گلوله کردن می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس مشخصی {وجود ندارد}.” تنها واقعی نتیجه نهایی‌گیری به همین دلیل این مورد اینجا است کدام ممکن است این ضرر قابل انتساب به پوشش‌هایی است اندازه دهه گذشته‌ها اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کاری مشارکت در نمی‌دادیم، {آسیب}‌ها فوق العاده تا حد زیادی بود.

الشامی به وب تلویزیونی محله ای نیو ذکر شد: «منصفانه واقعیتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نمی‌توان آن خواهد شد را نادیده گرفت، ما نمی‌توانیم در داخل وضعیت امور انکار جزئیات بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانیم تصور (بانکی) را برای همه شما مردمان باز کنیم». ای کاش اگر در داخل {شرایط} دوره ای اقامت می کردیم قادر خواهیم بود این {کار} را مشارکت در دهیم.»

وی کسب اطلاعات در مورد مذاکره همراه خود صندوق در سراسر جهان پول نقد ذکر شد: ما در داخل نتیجه نهایی مذاکره همراه خود صندوق در سراسر جهان پول نقد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز به روز همراه خود آن خواهد شد در داخل ارتباط هستیم. این هیئت عظیم برای اولیه موارد به لبنان بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مذاکرات همراه خود صندوق در سراسر جهان پول نقد توسعه چشمگیری داشتیم.

شامی افزود: امیدواریم {در این} جلوگیری از مذاکرات هر دو در داخل دورهای نه به هماهنگی برسیم. {در حال حاضر} مذاکرات بر روی مضامین مختلفی به همین دلیل جمله اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن فاز بانکی، پوشش اقتصادی متعادل با توجه به بدهی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، اصلاح کردن فاز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن، یکپارچه سازی قیمت پول خارجی، پوشش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد تورم هدف قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگی حسابرسی «کی‌بی‌جی» در داخل جاری بررسی اجمالی حساب‌های موسسه مالی مرکزی است و این است موسسه مالی دارایی طلای شخصی را سلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک حسابرسی در داخل حرکت تحریک کردن شده است.

به همین دلیل سوی نه، ریاض سلامه، رئیس کل شما موسسه مالی مرکزی لبنان در موضوع اینکه آنچه با توجه به فصل موسسه مالی مرکزی مشاوره می تواند اشتباه است، فصل موسسه مالی مرکزی را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد کدام ممکن است موسسه مالی 2 لیبان مطابق ماده 70 مقررات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ملت به مشارکت در کارهایی کدام ممکن است به آن خواهد شد سپرده شده است شکسته نشده می دهد.

انتهای پیام