واژگونی مرگبار قایق مهاجران در داخل آب های لیبیگروه در سراسر جهان مهاجرت کردن (IOM) معرفی شد کدام ممکن است عالی قایق حامل 35 سرنشین در داخل آب های لیبی واژگون شد.

به گزارش آژانس در سراسر جهان مهاجرت کردن، این حادثه روز جمعه در داخل غرب لیبی رخ داد و تا به امروز 6 جسد به دلیل آب ها بیرون از در آمده است، با این وجود باقی مانده است 29 نفر نه مفقود هستند و پیشگویی کردن می تواند در داخل نتیجه نهایی این حادثه جان شخصی را به دلیل بازو بدهند. حادثه.

دلیل پشت واژگونی این قایق باقی مانده است مطمئن نشده است.

به نوشته روزنامه گاردین، واژگونی قایق این مهاجران فینال حادثه ای است کدام ممکن است باعث نابودی افرادی شده است کدام ممکن است آرزو می کنند مهاجرت کردن به دلیل آفریقا به اروپا برای تقویت {شرایط} مسکن شخصی هستند. بر مقدمه گزارش گروه در سراسر جهان مهاجرت کردن، تنها واقعی در داخل هفته قبلی کمتر از 53 نفر در داخل سواحل دریا لیبی کشته هر دو ممکن است به طور اضافی جان شخصی را به دلیل بازو دانش باشند.

انتهای پیام