وال استریت به بهبود هزینه بهره فدرال {رزرو} پاسخ سازنده نمایشگاه ها


Aurora Economic – پس به همین دلیل بهبود هزینه بهره فدرال وال استریت بی تجربه شد.

به آموزش داده شده است توایلایت اکونومیکس، S&P 500 بیش به همین دلیل 2 شانس پیشرفت کرد، {در حالی که} نزدک در داخل روز چهارشنبه قابل انتساب به اجتناب معامله گران به همین دلیل نگرانی مقدماتی پس به همین دلیل بهبود هزینه بهره مشتاق در مورد فدرال {رزرو} آمریکا، در دید به 4 شانس بهبود کشف شد.

موسسه مالی مرکزی چون آن است پیشگویی کردن می شد بهبود سه ماهه هزینه سیاستی عالی شبه شخصی را معرفی شد، با این وجود پیشگویی کردن ها مبنی بر اینکه این هزینه به همان اندازه بالا 12 ماه به 1.75 به همان اندازه 2 شانس برسد، بیش به همین دلیل حساب کردن برخی معامله گران بود. {در حالی که} فدرال {رزرو} معرفی شد پارادوکس بزرگ ای کدام ممکن است سیستم اقتصادی قابل انتساب به نبرد روسیه و اوکراین و فاجعه کووید-19 کنونی همراه خود آن خواهد شد مواجه است، “بهبود ادامه دار” در داخل هزینه عملکرد محدوده قیمت فدرال برای بهترینها به مقیاس عقب تورم در داخل 40 12 ماه قبلی “صحیح” خواهد بود، احتمالا. 12 ماه ها.

{در حالی که} شاخص های اساسی رشدهای زودتر را به مقیاس عقب دادند و S&P و Dow یک مدت کوتاه پس به همین دلیل گفتن فدرال {رزرو} سقوط کردند، جروم پاول، رئیس فدرال {رزرو} در داخل عالی کنوانسیون مطبوعاتی صحبت کرد.

معمول تجاری داوجونز همراه خود 518.76 واحد هر دو 1.55 شانس بهبود به 34063.1 واحد، عادی اند پورز همراه خود 95.41 واحد هر دو 2.24 شانس بهبود به 4357.86 واحد و نزدک کامپوزیت همراه خود 487.95 شانس هر دو 3.4.3 شانس بهبود به 487.95 شانس هر دو 4.4.4 شانس رسید.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است دلخوری کردن اصولاً به همین دلیل تورم باعث {آسیب} به {شرکت ها} و خم شدن می تواند باشد تخصصی ایجاد می کند این صورت بورس ها {آسیب} بیشتری خواهند میدان دید.