پیرمردها {وبلاگ} نویسانی کدام ممکن است نیاز دارند “مرکز بنفش” برای فرزندان شخصی هستند به مردمان هشدار دادندقرار است به آنها بروند برای سرگردانی به چهارراه نمی توسعه، برای پول نقد سطل آشغال ها را در داخل {زباله ها} {زیر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو {نمی کنند}. قرار است به آنها بروند فرزندان پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری هستند کدام ممکن است والدینشان همراه خود تخلیه تصاویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی هایشان در داخل دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود انواع فالوورهایشان در داخل تلاشند به همان اندازه “مرکز بنفش” بیشتری به دلیل مخاطبانشان بگیرند. پدیده ای کدام ممکن است فعالان بخش نوزاد آن قرار است را «جوانان درگیر شدن آنلاین» می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تأثیرات آن قرار است بر روان این جوانان هشدار می دهند.

به گزارش ایسنا، {در حالی که} فعالان نوزاد تخلیه عکس ها جوانان را نقض حقوق قرار است به آنها بروند توضیح دادن کردند، در میان پیرمردها تصاویری به دلیل مسکن فرزندان شخصی را در داخل دنیای آنلاین ما به دلیل جمله اینستاگرام به {نمایش} می گذارند، {در حالی که} مرجع سراسری کنوانسیون حقوق نوزاد تکیه کن به این وزارتخانه است. یکی در میان زشت ترین مضامین نقض حقوق جوانان است، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشر عکس ها جوانان همراه خود {اهداف} مختلف به دلیل جمله {نمایش} چیز خارق العاده در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ذاتی جوانان، تحریک مردمان به همدردی، {تبلیغات} محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان در داخل دنیای آنلاین ما، رسانه سراسری، موقعیت یابی های خبری، سایت های اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات سفارشی مشتاق در مورد اشخاص حقیقی، نهادهای شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پیرمردها. وی تصریح کرد: این اقدام جدا از تجاوز به حریم غیر دولتی جوانان، مراقبت نشده به مصلحت آنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در داخل بلند مدت جوانان را کشف نشده {خطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی قرار دهد.

بر این ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تداوم این عکس ها به‌ویژه در داخل دنیای آنلاین ما، انتخاب بلافاصله مبنی بر تخلیه {تصویر} نوزاد {به هر} نحوی کدام ممکن است تخلیه آن قرار است در داخل بلند مدت خطرناک هر دو زشت تلقی شود، برخلاف حق نوزاد بر کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت است. علیه جوانان حق تصمیم گیری {سرنوشت} نیز به عنوان یک نتیجه {آسیب} های روحی، بدنی و بسیاری دیگر همراه خود مزیت جوانان در داخل تضاد است. به همین دلیل تخلیه هرگونه {عکس} به دلیل جوانان ممنوع است و این است {کار} نقض بدیهی است حقوق آنهاست.

به این سازماندهی مینا گندقی، سرزنده بخش جوانان در داخل ذکر شد وگو همراه خود ایسنا ذکر شد: وی فقط در مورد حضور کودکانی تخصصی ایجاد می کند دنیای آنلاین ما به عنوان یک نتیجه {وبلاگ} پیرمردها شخصی در داخل دنیای آنلاین ما حضور دارند، ذکر شد: انشعاب دنیای آنلاین ما در داخل 12 ماه های فعلی پدیده هایی را به وجود معرفی شده است است کدام ممکن است ادامه دارد برای رویارویی همراه خود آن قرار است ها کنار هم قرار دادن نباید باشد. به دلیل جمله این پدیده ها تبادل {عکس}، تصاویر حرکتی و دانش کسب اطلاعات در مورد جوانان است. این امر {تا حدی} پیش گذشت است کدام ممکن است اکنون در میان پیرمردها همراه خود به اشتراک {گذاشتن} رویدادهای شیوه زندگی فرزندان شخصی در داخل وب سایت ها، {درآمد} زیادی به کف دست می آورند.

وی ذکر شد: این پدیده ممکن است به توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مختلفی رخ دهد. برای زیر ارتباط در داخل دنیای آنلاین ما، لایک، فالوور را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {عکس} کودک نوپا را در داخل دنیای آنلاین ما {تبلیغ} هر دو قرار داده کنید.

این سرزنده نوزاد یکپارچه داد: در داخل {هر} صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به هر} دلیلی اگر این {کار} مشارکت در شود سرانجام نتیجه در {آسیب} دیدگی نوزاد می تواند و هر کدام یک چیز کدام ممکن است جایگزین مصلحت نوزاد باشد یا نباشد «تضییع حقوق او می رود» است.

جندقی فقط در مورد نقض حریم غیر دولتی جوانان ذکر شد: {در حال حاضر} عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی های جوانان با بیرون رضایت آگاهانه در داخل دنیای آنلاین ما آشکار می تواند {در حالی که} ممکن است علاوه بر این نوزاد در داخل بلوغ نسبت به تخلیه این عکس ها و دانش در داخل دنیای آنلاین ما اعتراض تنبل.

وی افزود: این پدیده ممکن است علاوه بر این در داخل دوران نوجوانی نیز باعث آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار است به آنها بروند شود؛ پیرمردها به فرزندان شخصی کدام ممکن است گاهی {نمی توانند} راهی که در آن بروند این {کار} را مشارکت در می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردپای دیجیتالی را به ارث می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است این فرصت را به دلیل نوزاد می گیرند. بعداً، در داخل سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه صحیح، {هر} طور کدام ممکن است رفیق دارد، ورزشی تنبل؛ {داستان} مسکن شخصی را رئوس مطالب تنبل.

جندقی همراه خود تاکید بر اینکه {هر} شخص خاص حق دارد آنچه را تخصصی ایجاد می کند مسکن شخصی به اشتراک می گذارد تصمیم گیری در مورد تنبل، خاطرنشان کرد: این جوانان به دلیل ابتدا به دنیا می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در داخل معده {مادر} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این حق {محروم} هستند.

این سرزنده حقوق نوزاد همراه خود تشریح تاثیر این عادات بر سلامت روان جوانان، یکپارچه داد: گاهی این جوانان معتقدند کدام ممکن است {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به والدینشان در داخل گرو نگه داشتن این مشاهده دیجیتال، بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگوش در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است ربودن لایک به طور کلی است. قرار است به آنها بروند آزار و اذیت هستند.” منصفانه چالش کاملاً است. به دلیل طرفی در داخل دنیای آنلاین ما ممکن است علاوه بر این والدین در داخل دوره کوتاهی مشاهده زیادی را به شخصی جلب کنند با این وجود به خرید زمان این علاقه مند به خیلی کمتر می تواند و این است باعث می تواند نوزاد واقعاً احساس بی کفایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن از حداکثر تنبل.

گندقی خاطرنشان کرد: چون آن است پیرمردها این جوانان همه وقت نیاز دارند لایک، تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامنت های خوش بینانه هستند، این جوانان نیز ممکن است علاوه بر این رفتارهای تاییدی شخصی را پیدا کنند. حقیقت این است این پیرمردها در داخل تعیین کنید گیری منصفانه خودانگاره مفید به دلیل نوزاد مداخله می کنند.

این سرزنده حقوق نوزاد در داخل یکپارچه به تاثیر تخلیه عکس ها جوانان در داخل دنیای آنلاین ما در داخل تربیت قرار است به آنها بروند صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ماده موضوع استقلال جسمی را نیاز به به دلیل سنین تمام راه پایین جوانان تمرین داد؛ این مخصوصاً حق تصمیم گیری در مورد برای جوانان. به دلیل سنین زیرین چه کسی است را نوازش کنیم، به چه کسی است در دسترس شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بپوشیم؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کم کم همراه خود رعایت این گزینه ها این استقلال در داخل نوزاد راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش می تواند، حقیقت این است همراه خود به اشتراک {گذاشتن} داده ها در موضوع نوزاد با بیرون او می رود هر دو رضایت آگاهانه هر دو رضایت او می رود، ما به نوزاد پیامی می فرستیم کدام ممکن است “بدست آورده اید در داخل احاطه شخصی حریم غیر دولتی ندارید و هر کدام {کسی} ممکن است با بیرون رضایت بدست آورده اید به دلیل مرزهای بدست آورده اید رفتن تنبل.”

جندقی بر لزوم مشاهده ویژه پیرمردها به تمرین دیجیتال برای عصر اخیر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیرمردها نیاز به فرزندان شخصی را همراه خود ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی فضای دیجیتال شناخته شده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را {به درستی} نماد دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی نباید باشد کدام ممکن است قرار است به آنها بروند حریم غیر دولتی نوزاد را نقض می کنند.»، این الگوی خوبی برای او می رود نخواهد بود.

این سرزنده حقوق نوزاد در داخل یکپارچه فقط در مورد “ایمنی جوانان” ذکر شد: به اشتراک گذاری عکس ها و دانش جوانان در داخل دنیای آنلاین ما ممکن است علاوه بر این ایمنی قرار است به آنها بروند را به تهدید بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را کشف نشده نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قرار دهد.

گندقی یکپارچه داد: از نظر مزایای بزرگ ارزان تخلیه عکس ها جوانان به میان می‌آید، احتمالاً به عنوان یک نتیجه تمایز‌های بیشتر اینها {کار} همراه خود سایر انواع {کار} جوانان کدام ممکن است محلی شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشناتر است، بحث و جدال جوانان {کار} دیجیتال مطرح است. {مشارکت} جوانان در داخل {هر} ورزش ارزان برای توسعه کل آن قرار است خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت ای به دلیل {کار} جوانان است.

وی فقط در مورد «نوزاد {کار} اینترنت»، ذکر شد: {کار} اینترنتی جوانان باعث می تواند دوران کودکی البته است نگذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است مصداق نوزاد آزاری نیز باشد یا نباشد.

گندقی یکپارچه داد: این را هم نیاز به در داخل تذکر گرفت کدام ممکن است اگر نوزاد به سنی رسید کدام ممکن است به شما فرصت دهد به طور آگاهانه پیامدهای حضور شخصی در داخل دنیای آنلاین ما را یادگیری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد حضور {در این} خانه داشته باشد یا نباشد، نیاز به خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای فراوان برای آن قرار است فراهم کنیم. تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت.» با اشاره به قدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بهبود آن قرار است، چون دنیای آنلاین ما مشابه طور کدام ممکن است ایراداتی دارد، مزایایی هم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است فضای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} را برای عصر اخیر فراهم تنبل.

او می رود ذکر شد: «پوشش گذاران به جای آن عادات نامطلوب، نیاز به همراه خود تمرین پیرمردها در موضوع تهدیدات سایبری جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضع رهنمودهای قانونی حمایتی، به دلیل نوزاد آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استثمار جلوگیری از جنگ کنند. برای نمونه در داخل فرانسه رهنمودهای قانونی سختگیرانه ای برای حمایت به دلیل حقوق جوانان در داخل دنیای دیجیتال وضع شده است. جوانان ممکن است همچنین طبق مقررات «حق فراموش شدن» خواهند داشت. این بدان معناست کدام ممکن است اگر نوزاد بخواهد مطالب محتوا را {حذف} تنبل، پلتفرم های پیش اعتقاد نیاز به این {کار} را مشارکت در دهند. نگه داشتن حقوق جوانان در داخل دنیای آنلاین ما فوق العاده حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است. اگر پیرمردها مزیت نوزاد را به جای قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل قرار داده تصاویر به دلیل پیامدها آن قرار است حاد آگاه باشند، انتخاب ها بهتری خواهند گرفت.

مونیکا نادی، حقوقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده حقوق نوزاد، ضمن ارزیابی اندازه حقوقی این پدیده، تخلیه تصاویری به دلیل حقوق جوانان را تضییع حقوق قرار است به آنها بروند از آن آگاه است. وی ذکر شد: اساساً تخلیه {عکس} های غیر دولتی اشخاص حقیقی آن را به راه مقررات تخلف است. به دلیل سوی اکنون نیست تخلیه {تصویر} جوانان ممکن است نتیجه در تضییع کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم غیر دولتی قرار است به آنها بروند شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است این ماده موضوع ممکن است علاوه بر این {آسیب} روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی به جوانان وارد تنبل، این حرکت ممکن است خلاف قانون نوزاد آزاری تلقی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است نوزاد نوزاد را تنبیه می تنبل. . کار کردن آزار روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل نوزاد.

وی ذکر شد: {متاسفانه} آنچه اکنون شاهد آن قرار است هستیم اینجا است کدام ممکن است برخلاف مصلحت جوانان، کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم غیر دولتی قرار است به آنها بروند، روزانه بر انواع جوانان آزاری در داخل دنیای آنلاین ما افزوده می تواند. به این سازماندهی این جوانان کشف نشده تمام لحظات انتخاب شده شخصی قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه این مسئله ممکن است تاثیرات نامطلوب بر روی قرار است به آنها بروند بگذارد.

این حرفه ای حقوقی دادگستری به تاثیر تخلیه {عکس} جوانان بر {شخصیت} قرار است به آنها بروند شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تخلیه {عکس} جوانان ممکن است {خطرات} قابل توجه را نیاز دارند داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست باعث محبوبیت کاذب جوانان می تواند به همان اندازه روزی کدام ممکن است به محض ناراضی شدن قرار است به آنها بروند ناراضی شوند. کشف نشده آن قرار است قرار گرفته است.” قرار است به آنها بروند عظیم می شوند.”

این سرزنده حقوق نوزاد فقط در مورد {افرادی که} همراه خود سوء بهره مندی از مزایای عکس ها جوانان خرید {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغات} می کنند، این اقدام را مرتب سازی {کار} نوزاد در داخل دنیای آنلاین ما عنوان کرد.

نادی ذکر شد: به همین دلیل بر ایده رهنمودهای قانونی کل در داخل خصوص نوزاد آزاری، فرصت اعمال مجازات ممکن است وجود داشته باشد.

نادی در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا مقررات همراه خود {اینها} برخورد نکرده است، ذکر شد: نوزاد آزاری خلاف قانون عادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید دادستان خاصی ندارد، کسی ممکن است گزارش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی العموم ممکن است ورود به تنبل.

این سرزنده حقوق نوزاد همراه خود خاص اینکه {هر} جرمی قطعات انتخاب شده شخصی را دارد، می گوید: یکی در میان قرار است به آنها بروند م componentلفه «مادی» است. {هر} حرکت فیزیکی کدام ممکن است فردی مشارکت در می دهد. باز هم دیگری به دلیل قطعات اجباری “روانی” است کدام ممکن است نشان می دهد که نیاز به کینه داشته باشد یا نباشد. در داخل یک تعداد زیادی از اشیا کدام ممکن است شاهد بهره مندی از مزایای عکس ها جوانان هستیم، چنین کینه ای {وجود ندارد}. به عنوان تصویر، {مادر} به عنوان یک نتیجه عدم توانایی پدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآشنایی همراه خود حقوق نوزاد، بیهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدخواهانه تمام لحظات غیر دولتی مسکن فرزند خود را نشان می دهد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب خلاف قانون {واقعی} نمی شود، نسبتاً به فرزند شخصی {آسیب} می رساند. در داخل این چیزها قانونگذار خیلی کمتر وارد می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه مهمتر است سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه به پیامدها این اقدام است.

نادی می‌گوید: با این وجود در داخل مواردی کدام ممکن است نوزاد آزاری رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد {درآمد}، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی اکتسابی می‌تنبل، می‌توان شناخته شده به عنوان {پرونده} قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با کیفری وارد این {پرونده} شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اکنون نیست به دلیل سخنان شخصی فقط در مورد اینکه آن را به راه قابل اعتماد فرصت دریافت پذیرش در این {پرونده} ممکن است وجود داشته باشد، خاطرنشان می تنبل: مقررات جرایم کامپیوتر ای بهره مندی از مزایای جوانان و جوانان را نیز خلاف قانون انگاری کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا شاهد ورود به قابل توجه تری به اسباب بازی قضایی هستیم.

این سرزنده حقوق نوزاد معتقد است جدا از معامله با قضایی به عاملان این اعمال مجرمانه علیه جوانان، نیاز به ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های توجه بخشی برای ارتقای سواد الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود توانایی های جوانان و شیاطین {در این} زمینه صورت گیرد. ممکن است همچنین نیاز به مورد مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت قرار گیرد.

انتهای پیام