واحد سه نیروگاه بخارا بندرعباس با شبکه سرسری تولید رعد و برق KShur Pyostایسنا/ هرمزگان سرپاست یاور بهره برداری نروگاه بندرعباس به عنوان پیوستین یک پرتو 320 مگاواتی 3 بخار در نیروگاه، پیس 480 ساعت، ساخت و سازهای فشرده، با شبکه ای از ساراسین های مولد صاعقه خشورخبرداد.

مهدی مرادی در گفت و گو با ایسنا، آدرس کردی: آن کجاست، نیروگاهی، کبری، محدود به نسل بالاست، بالا بردن، سطح آمادقی و افزایش، نسل رعد و برق که خارج از شدت در مدار است. غلاف، 8 ساعت است، ساخت مدار ژنراتور است

سرپرست همبسته با بهره برداری نروگاه بندرعباس افزود: دار تمارت عین وان، رایس نشتی هیثا، تمیزکاری کندانسور و رایس نستی به عنوان بویلر، با موفقت انجم و بحربردری راسید و تواست فاز او با زفید غربت گ. 25.

مرادی با بیان اینکه وان سا نروگاه بندرعباس زف دو هفتا آینده خود را برای تامیر دوراهی 15 روضه جهت اوزایش رندمان و تولید پچتر آمده میکند، افزوده کرد: نروگاه بندرعباس پا 5 چهار گاه دوحادی قادی 2 گعدی 2 گد. .

PIAM END