وابستگی به وسیله مردم، اولویت، اصل، ارشد، کردستان، استایسنا/ کردستان مشاور و مدیر املاک نیمه سال کردستان: مدیریت ارشد آستان بار گفتوگو و پیوند من و وسطا با مردم تایید ویجه درد.

علیرضا خزایی پانوشت پشخویی با گوشی مردمی در جاده استاندارد سمانه صمد با تغییر رویکرد دولت به نقاط مختلف مردم وصل می شود تلفن کنید و تصمیم بگیرید.

بیانیه اینکه شمارا تماس ۱۱۱ هجری قمری قبل و مستقیم در صراط مستقیم است.

خزائی، اهمیت پیوند من و وسطا، با مردم، نز، اشاره به کرد و افزود: پیوند مستقیم مسئولان با مردم، میتوند و تسریع روند طرح مشکلات با حمدلی و افزیش، فرزندخواندگی. از مردم توسط ادارات و سازمانها به عنوان شما و کانادا.

مشاور و مدیر املاک مستقل مردم مردخواست، کردی که مشکلات خود جدی بشند و دو مدیر دولت نز به او نسبت داده شده است، کارمند هستاد، مردم، پساخایی از دیدگاه خود راضی است. به عنوان کناند.

خزاعی امروز، سه شنبه و دو ساعت به طول انجامید و قالب برنامه به مردم لینک شد و دو کارگردان در جاده سمانه سامد پساخگوی صلوات از انواع غلاف مردم بودند.

PIAM END