هیچ اتصال ای بین بهبود خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاء قابل احترام {وجود ندارد}یکی از آنها در نظر گرفته وکلای دادگستری همراه خود خاص اینکه اگر بخواهیم شاهد به مقیاس عقب جرایم به طور قابل توجهی شاهد باشیم، ذکر شد: در نظر گرفته شده نمی‌کنم ارتباطی بین خلاء قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خانه شکنی‌ها وجود داشته باشد یا نباشد، در نتیجه ما هیچ خلأ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودی {نداریم}. دزدی نیاز به مسائل معیشتی مردمان را رفع کنیم.

عبدالصمد خرماشی در داخل ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، قابل مقایسه با بهبود اشیا خانه شکنی وی ذکر شد: میزان خانه شکنی ناشی از مسائل ارزان همواره نخست {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهبود تنها واقعی به روزهای پایانی 12 ماه {محدود} نمی شود. به دلیل جمله جرایمی تخصصی ایجاد می کند 12 ماه های فعلی همیشه بهبود یافته است، خلاف قانون خانه شکنی ناشی از مسائل ارزان، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلاکت است.

وی تصدیق شد تخصصی ایجاد می کند مقررات وی ذکر شد: برای سارقان تسلی {وجود ندارد}. در داخل مقررات مجازات اسلامی ما خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی های غیرمعمول داشته ایم، در نظر گرفته شده {نمی کنم} ارتباطی بین خلاء قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {پرونده} های خانه شکنی وجود داشته باشد یا نباشد، در نتیجه ما هیچ باطلی {نداریم}. از هر نظرً {در این} زمینه عدم وجود ممکن است وجود داشته باشد.»

این حرفه ای حقوقی دادگستری همراه خود خاص اینکه آنچه در داخل 12 ماه های فعلی چسبیده شده است اینجا است کدام هرکدام چه مسائل ارزان تا حد زیادی باشد یا نباشد، انواع جرایم نیز تا حد زیادی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه هاست که خلاف قانون شناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان بر این ماده موضوع تجزیه و تحلیل می کنند که فقر یکی از آنها در نظر گرفته اجزا مهمترین شیوع خلاف قانون به طور قابل توجهی خانه شکنی است. ” او می رود ذکر شد. {به همین دلیل است} که در نظر گرفته شده نمی‌کنم خلاء قابل احترام هر دو عدم مجازات هر دو مماشات برای سارقان داشته باشیم.

خرمشاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ذکر شد: اگر تصور به شاهد به مقیاس عقب جرایم به طور قابل توجهی خانه شکنی باشیم، نیاز به مسائل معیشتی مردمان را رفع کنیم. در واقع {کسی که} دزدی می تدریجی از آن آگاه است که مجازات می تواند، با این وجود مجبور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس فقر پولی او می رود را دچار این مجازات می تدریجی.

انتهای پیام