همکاری پوچه دیاز در جدا خصوصی فدراسیون هندبال به شبیه به اندازه بالا ورزشی های کشورهای اسلامیvp فدراسیون هندبال می گوید به شبیه به اندازه بالا ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی در جدا خصوصی مونتسرات پوچدیاز معلم خارجی کارمندان سراسری هندبال بانوان همکاری می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن انتخاب می گیریم در جدا خصوصی ملاحظه به آسیب دیده نشده همکاری در جدا خصوصی او آسیب دیده نشده دهیم. به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری

افشانا دهقانی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره فریب دادن مونتسرات پوچدیاز، سرمربی اسپانیایی کارمندان سراسری هندبال بانوان اظهار کرد: طبق این سیستم متنوع از معلم خارجی را داشتیم، حتی در مسابقات لیگ برتر او فیلم ورزشی ها را اجتناب کرده اند طریق تبصره کرد. کارمندان لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرهای مشتاق را تصمیم گیری مقدار کرده بود. علاوه بر این داده ها گیمرهای مشتاق اجتناب کرده اند قبیل قد، سن، پست، کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه را برای او کشتی کردیم. مونتسرات به خوبی کارمندان را آنالیز کرده است.

vp بانوان فدراسیون هندبال در آسیب دیده نشده ذکر شد: جدا از این معلم اسپانیایی، ظهرابی شناخته شده چون سرپرست فنی متنوع از شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ را زیر تذکر داشت. متعاقباً اینطور نبود کدام ممکن است همین الان کادر تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان والدین را به اردو دعوت کنند. ترکیب کردن کردن کارمندان اجتناب کرده اند در قبلی خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی لیست را سبک تذکر داشت. به محض بدست آمده خبر جابجایی این کارمندان به قونیه، لیست را به کمیته المپیک ادعا کردن کردیم. همین اشخاص حقیقی الان در کمپ هستند.

دهقانی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 سرمربی اسپانیایی به شبیه به اندازه بالا مسابقات قهرمانی آسیا در امتداد طرف کارمندان بانوان خواهد بود، احتمالا هر دو خیر، ذکر شد: به تذکر آرزو می کنیم این معلم به شبیه به اندازه قهرمانی آسیا ما را همراهی تدریجی در جدا خصوصی این جاری لیگ باید اجتناب کرده اند او محک بزند. ورزشی در کشورهای اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش انتخاب ها روانشناختی خودش را دارد. این انگیزه است این سیستم ما اکنون برای بالا ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی است. سپس در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی انتخاب می گیریم کدام ممکن است در جدا خصوصی او آسیب دیده نشده دهیم هر دو در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط تغییراتی تحمیل کنیم.

وی افزود: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است کمیته سراسری المپیک به ما ادعا کردن کرد می توانیم در ورزشی های کشورهای اسلامی تصویر کنیم به شبیه به اندازه زمان منتشر شده ساده خوب ماه جایگزین داشتیم. در این بین سریعا کادر فنی را تشکیل دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله این سیستم اردو را اجتناب کرده اند مربیان بدست آمده کردیم. معلم علاوه بر این به فرصتی خواستن دارد به شبیه به اندازه گیمرهای مشتاق خصوصی را آزمایش، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع از تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس این سیستم جدا هم توصیه سازی تیمش را در تذکر بگیرد. خالص است کدام ممکن است در این مدت محدود همه عامل اجتناب کرده اند جمله دیدارهای تدارکاتی امکان پذیر نیست است.

وی در تمدید شده مدت ذکر شد: حالا ستاد باید در طول کوتاهی حرکت تدریجی. ما نخواهیم شد 2 اردوی اصولاً داشته باشیم. 19 به شبیه به اندازه 31 تیرماه کمپ خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تعدادی از روز آرامش فینال کمپ به عملیات متصل تبدیل می تواند. این کارمندان در 12 آگوست به قونیه می رود. در جدا خصوصی 2 اردو جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانی برای برگزاری خوب دیدار تدارکاتی خارجی نداریم در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی کارمندان سراسری بچه ها کدام ممکن است هم اکنون در اردو حضور دارند، حدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان به دیدار دلپذیر داشته باشیم.

انتهای پیام