کل شما ناشران موظف به تیز کردن درآمد {سهام} توسط سیستم ویدئویی SJAM+ هستند


شفقنا حسدی، سرپرست نظارت بر ناشران گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار اظهار داشت:

SEC کل شما ناشران را ملزم به تیز کردن درآمد {سهام} توسط سامانه SJAM کرده است.

{مدیران} متخلف همراه خود انتقاد به همین دلیل بورس اوراق بهادار به حبس به همین دلیل ۶ ماه به همان اندازه 2 12 ماه به همین دلیل انفصال به همین دلیل خدمت در داخل اسباب بازی های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های سهامی عام محکوم می شوند.