همه عامل با توجه به ارزهای دیجیتال، اجتناب کرده اند پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیشینگ گرفته به شبیه به اندازه تله های “شت کوین”.رئیس وسط پیش آگهی بازی سایبری پلیس فتا در تشریح خطرات ارزهای دیجیتال اظهار داشت: حق وارد شدن حوزه ارزهای دیجیتال در جدا خصوصی خطرات دقیق متنوع قابل ارزیابی با پاره کردن، فیشینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها هکری در جدا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نباید وارد این ارزها شوند. حوزه هایی با درجه بهره مندی اجتناب کرده اند اطلاعات کافی.

به گزارش ایسنا، علی محمد رجبی در جدا خصوصی اشاره به خطرات ارزهای رمزنگاری شده اظهار داشت: وقتی فناوری های جدید باز کردن می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی زیادی پیرامون آن تعیین کنید خواهد گرفت، عده ای با درجه به روز رسانی تنها بر مقدمه بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی ناآگاهی وارد آن می شوند. در جدا با این، افرادی کدام ممکن است خرس محافظت جامعه های پاره کردن کار می کنند اجتناب کرده اند این سطح ضعف برای فریب قربانیان استفاده می کنند.

وی با توجه به ارزهای رمزپایه اظهار داشت: رمزارزها هر دو توکن ها مجموعه ای اجتناب کرده اند کدها هستند کدام ممکن است در جدا خصوصی الگوریتم های خاصی مونتاژ می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه طرفدارانی کدام ممکن است دارند هر دو خوشحالی والدین برای آن ها ارزشمند می شوند. این توکن ها در جیب ها های مخصوص ذخیره می شوند. رمزارزها تکنیک پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته سوپراستار آنهاست. افرادی کدام ممکن است این بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را نمی شناسند، با درجه دانستن قطعا ارزش آن را دارد دقیق این ارزهای دیجیتال، ساده دریافتی خصوصی را ابعاد گیری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتار می شوند. متعاقباً دانستن خطرات ارزهای دیجیتال منصفانه موضوع a باشکوه ضروری است.

رجبی در جدا خصوصی اشاره به تکنیک شبح دسترس در بازار ارزهای دیجیتال، تصریح کرد: شبیه به قدیمی ترین جرم در ارزهای رمزپایه اعتقاد ناآگاهانه اشخاص حقیقی به اشخاص حقیقی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن پول به آنها برای کسب ارزهای دیجیتال است. برخی اجتناب کرده اند این کلاهبرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان جامد پس اجتناب کرده اند اکتسابی پول اصلاً پول خارجی دیجیتال نمی خرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپدید می شوند. برخی تولید عکس پول خارجی دیجیتال می خرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزهای جیب ها اشخاص حقیقی را حمل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی جیب ها را تمیز می کنند.

وی افزود: ضرر عکس کدام ممکن است موجود است، کسب ارزهای دیجیتال بی قطعا ارزش آن را دارد است. در این زمینه فرآیندی به تصمیم تکل پمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه موجود است. منصفانه شت کوین ابتدا بدون هیچ ارزش ای اهدا تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در فرآیندی در جدا خصوصی قطعا ارزش آن را دارد زیرین مشتریان را فریب دادن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد آن به صورت صعودی افزایش خواهد کشف شد به شبیه به اندازه ارائه می دهیم جایگزین دهد وارد بازار ارزهای دیجیتال شود. کلاهبرداران در جدا خصوصی بازاریابی در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی سوپراستار به آن است سوپراستار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدین این ارزهای دیجیتال بی قطعا ارزش آن را دارد را خریداری می کنند. پس اجتناب کرده اند مدتی، شخص خاص سوپراستار اجتناب کرده اند سرمایه گذاری خارج تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی دیجیتال سقوط می تنبل.

رجبی در آسیب دیده نشده اظهار داشت: کسب بیت کوین نیز اخیرا مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند افرادی کدام ممکن است ضرر می کنند دچار این ضرر می شوند. مورد بعدی گرفتار شدن توسط بدافزار است. در این صورت مجرمان در جدا خصوصی طراحی جیب ها جامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند تکنیک های مختلف قابل ارزیابی با مهندسی اجتماعی، شخص خاص را به نصب بدافزار وادار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هکر پس اجتناب کرده اند اکتسابی داده ها، جیب ها را تمیز می تنبل. این قابل ارزیابی با منصفانه پاره کردن فیشینگ است.

وی آسیب دیده نشده داد: ریسک بعدی در این حوزه فیشینگ صرافی است. والدین اجتناب کرده اند صرافی ها برای تغییر پول خارجی استفاده می کنند. در این سبک مجرمان شبکه سایتی انصافاًً شبیه صرافی بی نظیر تحمیل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ارزیابی با تکنیک زودتر داده ها بی نظیر حساب را پاک می کنند. یکی اجتناب کرده اند ریسک‌هایی کدام ممکن است در این زمینه موجود است همین جا است کدام ممکن است به هدف تحریم‌ها به متنوع اجتناب کرده اند مبادلات بین‌المللی ورود نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های ما را مصادره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌های ما را مسدود می‌کنند. در این شرایط شخص تولید عکس به دارایی های خصوصی ورود نخواهد داشت. عده ای برای خیلی زدن تحریم در کشورهای همسایه هویت تحمیل کردند در جدا خصوصی این جاری پس اجتناب کرده اند مدتی این هویت ها اجتناب کرده اند بین اوج خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان والدین تولید عکس نمی توانند دارایی های خصوصی را پس بگیرند.

رجبی در آسیب دیده نشده اظهار داشت: مورد پرخطر بعدی هک جیب ها هر دو حساب کاربری در صرافی ها است. منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه خاص کدام ممکن است وارد این جهان تبدیل می تواند باشد باید بداند کدام ممکن است در جدا خصوصی این تهدیدها مواجه است. توسعه قیمت کاهش یافته با به این جرایم در پلیس فتا نیز a باشکوه پیچیده است از متنوع اجتناب کرده اند مجرمان خارج اجتناب کرده اند ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی جا هویت هستند. این مسائل اصولاً در درجه بین المللی است.

وی دانستن درباره پاره کردن پونزی اظهار داشت: برخی می گویند اصلا به این ارزهای رمزپایه اعتقاد ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزهای رمزنگاری شده نمی خرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراغ تکنیک های تولید عکس می توسعه. در همین جا مورد عکس قابل ارزیابی با پاره کردن پونزی مطرح تبدیل می تواند باشد. در سال های حال جامعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های هرمی در ایران بازی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند والدین به خاطر آن متضرر شدند. در این میان، این تصویر ها در جاری کالا منصفانه محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جامعه بودند. سارشبکه اجتناب کرده اند این سبک درآمد کسب می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد نیز بی قطعا ارزش آن را دارد بودند.

رجبی آسیب دیده نشده داد: این پاره کردن هم اکنون در دنیای آنلاین ما رخ می دهد. شناخته شده چون مثال گروهی قابل ارزیابی با tmon55 اشخاص حقیقی زیادی را در استان های آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی حاوی کردند. والدین در این جامعه پول می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود هر ماه پولشان 2 برابر شود، در جدا خصوصی این جاری منطقی است کدام ممکن است هیچ شرکتی در هیچ کجای دنیا نمی تواند پول قابل دستیابی است را 2 برابر تنبل. این اشخاص حقیقی حتی آسان ترین داده ها را با توجه به حوزه ارزهای دیجیتال نداشتند.

وی افزود: شناخته شده چون مثال، پول خارجی دیجیتال معروفی قابل ارزیابی با بیت کوین اجتناب کرده اند 60 هزار دلار به 25 هزار دلار در مدت منصفانه سال رسیده است. چگونه این بازار در جدا خصوصی این نوسان گروتسک ممکن است سرمایه را 2 برابر تنبل؟ این ضرر a باشکوه از حداکثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدین باید بدانند کدام ممکن است این بازاریابی تعدادی از برابر دارایی قطعا پاره کردن هستند. در این جامعه اولین افرادی کدام ممکن است وارد آن شدند درآمد می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی محل قرارگیری یابی فرو می ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی کدام ممکن است در انتهای هرم هستند متضرر می شوند. اشاره هویت کلاهبرداران نیز به هدف نبود سرنخ دردسر است.

رجبی در طرفدار به ساکنان برای حق وارد شدن این بازارها اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر روانشناسی شاید طمع چیزی است کدام ممکن است والدین را به این بازارها می کشاند. برخی نیز به هدف خوش خروجی بینی برای کسب درآمد اصولاً اعتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه خصوصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند. حق وارد شدن بازار ارزهای دیجیتال خواستن به اطلاعات زیادی در زمینه امنیت، تحلیل بازار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این داده ها را ندارید اجتناب کرده اند حق وارد شدن آن است خودداری کنید. بحث ارزهای رمزپایه به «متاورس» هم کشیده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن های زیادی در متاورس خرس عنوان کسب زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در جاری انجام است کدام ممکن است والدین باید مراقب آن ها باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است هیچ فایده ای برایشان ندارد.

وی اظهار داشت: والدین علاوه بر این می توانند برای گزارش تخلفات به محل قرارگیری یابی پلیس مراجعه کنند کدام ممکن است اپراتورهای ما به صورت 24 ساعته در جدا خصوصی مشتریان چت می کنند. علاوه بر این شماره 096380 برای توصیه در این زمینه موجود است.

انتهای پیام