همه اجزا دخیل در حادثه ریلی مشهد- یزد نیز بی ارزش بودندرئیس کمیسیون برتر حوادث ادعا کرد: اجزا مختلفی اجتناب کرده اند نیروی محرکه قطار گرفته به شبیه به اندازه پیمانکاری کدام ممکن است در اصلاح کردن جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی راه آهن کار می کرد، ضرر این حادثه بودند.

محمدحسن اسماعیلی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد عمیق سانحه قطار مشهد – یزد کدام ممکن است در 28 خرداد امسال رخ داد، اظهار کرد: اجزا مختلفی در فینال سانحه ریلی دخیل بودند کدام ممکن است توضیحات زیادی می توان برای آن عنوان کرد اجتناب کرده اند جمله. کدام ممکن است به معنای راه آهن نیز بوده است.یعنی ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت اندرکاران اصلاح کردن جاده ریلی مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران قطار متعلق به تصویر راه آهن بوده، راه آهن نیز پاسخگو برای است. بعد از همه از آن به بعد است اجتناب کرده اند گزارش آخرین آشکار شده با توجه به سانحه ریلی خاص است، پیمانکار خصوصی نیز موظف بوده کدام ممکن است مسیر را در نهایت ترخیص نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی بازرس مقیم راه آهن نیز نظارت خصوصی را به درستی انجام نداده است. .

وی افزود: اساساً راهداران قطار اجازه ندارند وظایف خصوصی را به عکس بسپارند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس ضعیف تجهیزاتی درمورد به بالیز از آن به بعد است در گزارش آشکار شده اجتناب کرده اند سوی کمیسیون عمران مجلس آمده است ممکن است به کاهش سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع این حادثه کمک تنبل. بالیس وسیله ای است کدام ممکن است در جدا با جاده نصب تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قطاری سرعتش را کم نکند فرمان ترمز می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطار مجبور به کاهش سرعت تبدیل می تواند باشد. تامین از تجهیزات بعد از همه در سال های حال جزو اصل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش کسب بوده است در جدا خصوصی این جاری به انگیزه ضعیف بودجه راه آهن سودآور به کسب این از تجهیزات نشده است.

رئیس کمیسیون برتر حوادث در جدا خصوصی تاکید بر اینکه لکوموتیو، پیمانکار اصلاح کردن راه آهن پاسخگو برای این حادثه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه انواع اجتناب کرده اند متهمان در بازداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس بازجویی هستند، ذکر شد: تعدادی از نفر اجتناب کرده اند تصویر اصلاح کردن بازداشت شدند کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها آنها در مخالفت با وثیقه آنها اکنون آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بیل مکانیکی در جدا خصوصی نقص فنی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی آن به زمان مشخصی خواستن داشت، چرا ایستگاه هر دو قطار زودتر اجتناب کرده اند طریق وسایل ارتباطی ایجاد شده است چون wi-fi اطلاع رسانی نشده است؟ وی افزود: اتفاقاً ارتباط wi-fi وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکار بیل مکانیکی می دانست کدام ممکن است قطار به آن است زمان چه روزی رسیده، قطار عکس نیز در این بین اجتناب کرده اند آن زمان عبور کرده است در جدا خصوصی این جاری در تذکر گرفته شده می کردند در قبلی اجتناب کرده اند رسیدن قطار بیل مکانیکی بازیابی شده است. در جاری حرکت است. در جدا با این، به شرط اینکه قطار در سطح مشخص شده کدام ممکن است حدود 2 کیلومتر در جدا خصوصی بیل مکانیکی خانه دارد، 15 کیلوگرم اجتناب کرده اند سرعت خصوصی بکاهد، به کار خصوصی یکپارچه داده است به شبیه به اندازه در جدا خصوصی بستن به قطار زمان بیشتری برای بازیابی داشته باشد. بیل مکانیکی آن، در جدا خصوصی این جاری 9 تنها قطار. وی کاهش سرعت را در سطح بیان کردن شده تفسیر نکرد در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی سرعت بیش اجتناب کرده اند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل کیلومتر به محل حادثه نزدیک شد.

اسماعیلی یکپارچه داد: در جدا خصوصی این وجود نیروی محرکه بیل مکانیکی به محض تفسیر قطار اقدام به خارج کردن آن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داشت اجتناب کرده اند جدا جاده خارج شود کدام ممکن است بوم بیل مکانیکی در جدا خصوصی قطار پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حادثه دلخراش رخ داد. یعنی اگر تعدادی از دوم بعد قطار به آن است زمان می رسید، شاید این حادثه به هیچ وجه اتفاق نمی افتاد. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس تخلف عکس کدام ممکن است رخ داده همین جا است کدام ممکن است پیمانکار در جدا خصوصی وجود برقراری ارتباط wi-fi در در ضمن توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه بیل مکانیکی بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف تبدیل می تواند باشد، می دانسته کدام ممکن است قطار به شبیه به اندازه ده دقیقه تولید عکس به آن است زمان می رسد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تخلف توسط پیمانکار اصلاح کردن جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری بیل مکانیکی اجرا شده است، در جدا خصوصی این جاری طبق مبانی در زمان تمیز بودن جاده، مجوز کار روی جاده را نداشته است.
وی در پاسخ به پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو عکس مبنی بر اینکه جاده مشخص شده در جاری اصلاح کردن است، اگر در قبلی اجتناب کرده اند اصلاح درست بسته نمی شد هر دو سرعت قطار کمتر بود، امکان خروج اجتناب کرده اند جاده وجود داشت، ذکر شد: امکان خروج اجتناب کرده اند جاده وجود ندارد. در جدا خصوصی قاطعیت اطلاع دهید کدام ممکن است اگر سرعت قطار 15 کیلومتر بود اجتناب کرده اند جاده خارج نمی شد در جدا خصوصی این جاری به انگیزه این ضرر نیروی محرکه باید سرعت خصوصی را در سطح مشخص شده به پانزده کیلومتر کاهش دهد. ایجاد شده است چون مثال، روزی کدام ممکن است مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی انگیزه می دهد کدام ممکن است ماشین پایین چراغ صورتی است. قابل انجام همین جا است کدام ممکن است اگر خودرویی اجتناب کرده اند چراغ صورتی رد شود تصادفی رخ دهد در جدا خصوصی این جاری قابل انجام است اتفاقی برای آن نیفتد. در جدا خصوصی این جاری پیمانکار مشخص شده در ماه های حال در همین جاده کار می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به جاده در جاری اصلاح کردن بود. در عین جاری این جاده ریلی زیر بار بازدید کنندگان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقی برای آن نیفتاد. در جدا خصوصی این جاری خطای عکس رخ داد کدام ممکن است باعث این اتفاق شد.

رئیس کمیسیون برتر حوادث در پاسخ به پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو عکس مبنی بر اینکه در جدا خصوصی عاملان این حادثه چه برخوردی احتمالاً خواهد بود؟ وی ذکر شد: قوه قضاییه باید انتخاب بگیرد کدام ممکن است در جدا خصوصی آنها برخورد تنبل در جدا خصوصی این جاری راه آهن هم باید انتخاب بگیرد کدام ممکن است مثلا پیمانکاری کدام ممکن است در اصلاح کردن جاده هر دو لکوموتیو کار می کرد اجازه کار بدهد هر دو خیر.

انتهای پیام