هشدار وزارت بهداشت نسبت به شیوع سرخک/ فراخوان برای واکسیناسیون جوانان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجر {زیر} 5 12 ماهرئیس اداره {بیماری}‌های قابل پیشگیری وزارت بهداشت نسبت به بهبود تهدید ابتلا به سرخک در داخل ملت به عنوان یک نتیجه ابتلا به این {بیماری} در داخل ملت همسایه هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اهالی خواست فرزندان شخصی را با بیرون توجه داشتن ملیت واکسینه کنند. سن 5 سالگی قرار است به آنها بروند پایان دادن نرم افزار واکسیناسیون سرخک فرزندانشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن به امکانات بهداشتی را به تعویق انداختند.

دکتر سید محسن الزهرا در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایرانوی ذکر شد: سرخک عالی {بیماری} ویروسی است، بهترین راه {انتقال} ویروس سرخک توسط تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطرات تنفسی است. این شایع ترین کار کردن عفونی شناسایی شده است است. تا حدودی اگر شخص آشفته در داخل عالی اتاق دربسته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل 10 {دقیقه} اتاق را توقف تدریجی، ممکن است به طور اضافی اگر شخص {ناکافی} پس به همین دلیل 5 {دقیقه} وارد اتاق شود، یک بار دیگر به این {بیماری} آشفته باشد یا نباشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره {علائم} پزشکی این {بیماری} ذکر شد: فاصله کمون {بیماری} حدود 2 هفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل این مدت زمان {علائم} {بیماری} همراه خود تب، بی حالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اشتهایی یکپارچه پیدا می تدریجی. تب ممکن است خوب به همان اندازه 40 سطح بهبود یابد. پس به همین دلیل عالی فاصله سه به همان اندازه 4 روزه تب، {علائم} یکی دیگر به نظر می رسد می تواند که حیاتی ترین قرار است به آنها بروند جوش قرمزی است که به همین دلیل صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن راه اندازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل و فصل بدن ما انشعاب می یابد. این کپسول ها گام به گام دوباره پر کردن حل و فصل {حذف} می شوند. مدت زمان ماندگاری این دانه ها روی بدن ما حدود 5 روز است. در داخل 2 به همان اندازه سه روز اول پس به همین دلیل نگاه کردن تاول ها، تب همچنان به نظر می رسد می تواند، متعاقباً {علائم} مهم که به پیش آگهی {بیماری} پشتیبانی می تدریجی تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بثورات زرشکی روی درجه منافذ و پوست است.

وی افزود: سرخک ممکن است خوب همراه خود {علائم} تنفسی، سرفه، آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزی مخاط توجه در کنار باشد یا نباشد. سرخک ممکن است خوب در داخل اسبابک ها از حداکثر رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در نابودی شود. در داخل اپیدمی ها بین عالی به همان اندازه 5 شانس نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرها در داخل بین مبتلایان اتفاق می افتد. {افرادی که} معمولاً سیستم امنیت ضعیفی دارند هر دو برنامه کاهش وزن نامناسبی دارند، تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به مشکلات سرخک هستند. سرخک ممکن است خوب برای عجله محلی انشعاب یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اپیدمی های عظیم شود، {در حالی که} سرخک ممکن است خوب انواع از حداکثر راه اندازی تدریجی هر دو نتیجه در نابودی شود.

وی ذکر شد: در موضوع نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به سرخک سراسر جهان گسترده، گروه بهداشت جهان (WHO) نرم افزار ای را به همین دلیل 12 ماه 2000 تحریک کردن کرده است که عملکرد آن قرار است اینجا است که فقط در موردً کل شما مکان های بین المللی به همان اندازه 12 ماه 2015 نرم افزار واکسیناسیون شخصی را 90 شانس پیش ببرند. به عنوان تصویر، نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به سرخک را توجه داشته باشید. ابتدا این نرم افزار، هر سال 800000 نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر جوانان {زیر} 5 12 ماه در داخل تأثیر سرخک رخ داد که {در حال حاضر} نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به سرخک را به 84 شانس سراسر جهان گسترده به کاهش اطلاعات است که بزرگی است.

زهرا یکپارچه داد: خوش شانس سرخک ممکن است بخواهید {درمان} دارویی خاصی ندارد با این وجود پیشگیری به همین دلیل آن قرار است فوق العاده سرراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای واکسن موثری است که 12 ماه هاست در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان استفاده بیشتر از می تواند. واکسن سرخک در داخل ملت ما به صورت واکسن سه گانه MMR که عالی واکسن مختلط بر علیه سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون است استفاده بیشتر از می تواند. این واکسن 2 موارد در داخل 12 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 ماهگی به جوانان تزریق می تواند. {افرادی که} مستعد ابتلا به {بیماری} در کل عالی {بیماری} کل شما گیر هستند، ممکن است به طور اضافی ممکن است بخواهید واکسینه شدن شناخته شده به عنوان تقویت می کند داشته باشند.

وی افزود: در داخل خصوص سرخک نیز در داخل 12 ماه های قبلی محافظت خوبی در داخل زمینه واکسیناسیون علیه این {بیماری} داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مراقبت نیز اسبابک ها ابتلا به این {بیماری} را رصد کرده است. حدود 3 12 ماه پیش توانستیم تاییدیه گروه بهداشت جهان را برای {حذف} ویروس مهم سرخک به همین دلیل ملت بگیریم که بزرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی نظام سلامت بود.. نیاز به بدانیم که تنها واقعی 3 ملت بحرین، عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در داخل قلمرو خاورمیانه توانسته اند به این اعلام کردن کف دست یابند. در داخل ملت ما نزدیک به گروه نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای مشترک نه زیاد همراه خود افغانستان، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق، {حذف} سرخک در واقع بیش به همین دلیل 2 ملت اکنون نیست {برجسته} است، با این وجود این بدان معنا نباید باشد که تهدید ابتلا به سرخک بهبود یافته است. به a 0 به کاهش داد.

رئیس اداره {بیماری} های قابل پیشگیری وزارت بهداشت ذکر شد: بیش به همین دلیل 21 12 ماه است که عالی مورد فلج اطفال در داخل ملت تبصره نشده است، با این وجود این بدان معنا نباید باشد که اکنون نیست در معرض خطر ابتلا به فلج اطفال نباشیم. . در نتیجه این {بیماری} همچنان در داخل کشورهای همسایه مشابه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان شیوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را آشفته می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوب همراه خود پروازهای در سراسر جهان به ایران بیاید. چون آن است افراد شاهد {انتقال} کرونا به همین دلیل کشوری به ملت اکنون نیست هستند، سایر {بیماری} های عفونی نیز تبصره می کنند. پس {درست است} که ما شهادت دادن مهم پایه کنی سرخک را خریداری شده کرده ایم، با این وجود سرخک در داخل احاطه ما در داخل جاری انشعاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی مسئول چه چیزی بود آن قرار است عدم واکسیناسیون در داخل کشورهای همسایه به طور قابل توجهی افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان است. این در داخل حالی است که کرونا نرم افزار واکسیناسیون این 2 ملت را از نزدیک تحمل تاثیر قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث راه اندازی اپیدمی های عظیم {در این} 2 ملت شده است.

تا حد زیادی بیاموزید:

تحریک کردن واکسیناسیون تکمیلی در داخل جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ایران

دلیل پشت شیوع بالای سرخک در داخل ملت/ هشدار وزارت بهداشت به خانوارها

شیوع سرخک در داخل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز ترتیب دادن دانشکده های پزشکی

وی یکپارچه داد: بر ایده اطلاعاتی {که داریم}، پاکستان به همین دلیل حدود 4 ماه پیش نرم افزار بزرگ واکسیناسیون را تشکیل داد که امیدواریم همراه خود در کنار شود. گزارش فعلی به همین دلیل افغانستان نیز نمایشگاه ها که بیش به همین دلیل 48000 مورد سرخک در داخل عالی 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ماه قبلی در داخل افغانستان رخ اطلاعات است می شود که در پایان به نابودی در دید به 250 نوزاد {در این} ملت شده است که نماد دهنده عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی این کل شما گیری است. کشوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به این نکته مشاهده کنیم که سرخک عفونی ترین عاملی است که توسط سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت به سادگی وارد ایران می تواند.

الزهرا در رابطه با تحولات فعلی در داخل افغانستان می شود که در پایان به بهبود مهاجرت کردن افغان ها به ایران شده است، ذکر شد: در میان این اشخاص حقیقی به صورت {غیرقانونی} وارد ملت می شوند که تهدید بهبود موارد سرخک را در داخل ملت بهبود می دهد. در داخل 12 ماه 2021 (به همین دلیل زمستان 1378 به همان اندازه بالا آذر 1400) بیش به همین دلیل 103 مورد تایید شده سرخک در داخل ایران ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه ماه 12 ماه 2022، حدود 48 مورد اکنون نیست سرخک (34 مورد غیرایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرایرانی) ایجاد شد. 14 ایرانی) در داخل ایران تا حد زیادی قرار است به آنها بروند غیرایرانی هستند. در داخل نیمه اول 12 ماه 1400 2 مورد نابودی قابل انتساب به سرخک داشتیم.

وی ذکر شد: نکته حیاتی اینجا است که حتی {افرادی که} واکسینه شدند نیز در داخل صورت مواجهه همراه خود سرخک تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به سرخک هستند. 12 ماه قبلی برای اینکه بتوانیم به همین دلیل {انتقال} {بیماری} توقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت واکسیناسیون را بهبود دهیم، سعی کردیم همراه خود {اطلاع رسانی} به همین دلیل تاخیر در داخل واکسیناسیون توقف کنیم. ممکن است حتی در داخل استان های جنوب شرق ملت نرم افزار واکسیناسیون تکمیلی سرخک را در داخل آذرماه 1400 تحمیل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی جوانان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرایرانی در داخل گروه سنی 9 ماه به همان اندازه 7 12 ماه {در این} نرم افزار واکسینه شدند در نتیجه اکثر مبتلایان {در این} گروه سنی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً برای این گروه سنی واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {یک بار دیگر} تزریق شدند. در کل این نرم افزار در دید به 1.2 میلیون نوزاد واکسینه شدند که پشتیبانی زیادی به مدیریت {بیماری} در داخل آن قرار است قلمرو کرد.

وی افزود: «افغانستان عالی نرم افزار واکسیناسیون تکمیلی را حدود سه هفته پیش تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به شما گزینه بدهد سرخک را مدیریت تدریجی. همراه خود به کاهش عمق {بیماری} در داخل کشورهای همسایه قطعا اسبابک ها در داخل ملت ما نیز واقعاً گاز می گیرد. به همین دلیل تمامی ساکنین ایران فارغ از ملیت، در داخل صورتی که فرزند {زیر} 5 12 ماه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان یک نتیجه کرونا واکسیناسیون تمیز کردن با تعویق انداخته اند، می خواهیم نرم افزار واکسیناسیون فرزندان شخصی را پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکانات بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

زهرایی ذکر شد: ارزیابی‌های ما نماد می‌دهد که محافظت واکسیناسیون برای مردم غیرایرانی مقیم ملت گاهی خیلی کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد تخصصی ایجاد می کند این زمینه ناآگاهی ممکن است وجود داشته باشد، در نتیجه این اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده می‌کنند واکسیناسیون برایشان پول نقد است هر دو اینکه واکسن تزریق می‌شود. برای کمتر از ایرانی ها، هر دو اینکه در نظر گرفته شده می کنند اگر اقدام به واکسن زدن کنند، چون {غیرقانونی} وارد ملت شدند، قرار است به آنها بروند را به کشورشان برمی گردانند.

رئیس اداره پیشگیری به همین دلیل {بیماری ها} همراه خود واکسن وزارت بهداشت تاکید کرد: واکسیناسیون برای کل شما اشخاص حقیقی {رایگان} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ از ملیت برای کل شما به صورت مشابه مشارکت در می تواند. کل شما جوانان نیاز به 2 موارد واکسینه شوند، متعاقباً اگر متوجه از حداکثر که نوزاد بدست آورده اید در داخل {هر} سنی واکسینه نشده است، به بیمارستان مراجعه کنید.

انتهای پیام