هشدار {طوفان} برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف با کیفیت حرفه ای برای شمال چینگروه هواشناسی چین نسبت به بارش از حداکثر برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک در داخل شمال این ملت “اخطار آبی” صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، این اخطار در داخل روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه صادر شد.

گروه هواشناسی چین معرفی شد که {طوفان} برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف T فاز هایی به همین دلیل مغولستان داخل ({مناطق} خودمختار چین)، شانشی، هبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکن را فرا خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن می تواند 3 به همان اندازه 8 سانتی متر برف {در این} {مناطق} ببارد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، ممکن است حتی پیشگویی کردن می تواند بارش برف در داخل برخی {مناطق} به بیش به همین دلیل 12 سانتی متر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کولاک در کنار باشد یا نباشد.

انتهای پیام